Concerninvesteringsplan

Investeringen hebben als kenmerk dat zij duurzaam zijn. Een investering gaat meerdere jaren mee. Op het moment dat een investering plaatsvindt (aanschaf c.q. bouw van een object) worden de uitgaven gedaan. Deze uitgaven leiden echter niet direct tot lasten in de exploitatiebegroting. Toerekening van de kapitaallasten (afschrijving en rentekosten) vindt voor de eerste keer plaats in het jaar nadat een investering is opgeleverd. Het aantal jaren dat de kapitaallasten worden toegerekend is afhankelijk van het soort investering.

Met het vaststellen van deze programmabegroting autoriseert de raad de investeringen uit de jaarschijf 2019. Zie hiervoor de bijlage Concerninvesteringsplan 2018-2022.

De investeringen, die nu in het CIP zijn opgenomen, leiden bij gehele realisatie tot de volgende kapitaallasten:

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Staat van Activa

25.028

23.974

22.844

21.680

Investeringen met jaar gereed 2018

1.813

1.777

1.742

1.707

Investeringen met jaar gereed 2019

0

2.036

1.997

1.957

Investeringen met jaar gereed 2020

0

0

2.160

2.117

Investeringen met jaar gereed 2021

0

0

0

1.018

Totaal

26.841

27.787

28.743

28.479

Op de bovenste regel staan de kapitaallasten van de huidige staat van activa, dus de investeringen die in het verleden gedaan zijn. Daaronder staan de kapitaallasten die voortvloeien uit de jaarschijven (jaar gereed) 2018 tot en met 2021.