Wonen en leefomgeving

Lasten in €

41.380.000

Baten in €

16.622.000

Percentage van totale uitgaven

16%

Waar staat het programma voor?

Veranderingen in de maatschappij stellen steeds weer andere vragen aan de fysieke leefomgeving. Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Leefomgeving en Wonen.

Wat wil Gouda bereiken?

Versnelling woningbouw Gouda Aan de hand van de verstedelijkingsagenda worden onder andere locaties in de Spoorzone getransformeerd naar woningbouwlocaties. Met deze transformatie wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering en versterking van de positie van het stationsgebied en Gouda als centrumgemeente in de regio Midden-Holland.

Uitvoeren van het mobiliteitsplan Met prioriteit wordt gewerkt aan efficiënte en veilige fietsverbindingen, de bereikbaarheid per auto en nieuw parkeerbeleid, met aandacht voor duurzaamheid en luchtkwaliteit.

Duurzaam beheer openbare ruimte De zakkende bodem van Gouda leidt tot complexe opgaven bij het beheren van de openbare ruimte. Duurzaamheid wordt als belangrijk criterium meegewogen bij de keuzes voor het onderhoud. Dit alles binnen de kaders die de beheerplannen en financiering hiervoor geven.

Integrale aanpak door gebiedsontwikkeling Gouda groeit flink in inwoneraantal en mobiliteitsbewegingen. Samen met opgaven zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid vraagt dit om een integrale benadering van gebieden waar veel ontwikkelingen samenkomen, zoals in de Spoorzone Noord, het zuidelijk stationsgebied, de westelijke standsentree en Goudasfalt.

Ontwikkelingen mogelijk maken Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en een positieve bijdrage te laten leveren aan de stad, neemt Gouda een adviserende en faciliterende rol aan. Het grote aantal bouwprojecten in Gouda vraagt ook om een heldere visie vanuit stedenbouwkundig perspectief. Voor de lange termijn stelt Gouda een integrale visie voor de fysieke leefomgeving op, de Omgevingsvisie.

Een passend woningaanbod en vitale wijken Gouda actualiseert regelmatig het woonbeleid waaronder de woonvisie en de huisvestingsverordening. Er komt een onderzoekstraject voor toekomstige mogelijkheden voor wijkontwikkeling. Dit gebeurt in overleg met betrokken partijen, waaronder de woningcorporaties.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

50
In 2019 worden 50 extra sociale 50 extra middeldure huurwoningen toegevoegd
=151
Het aantal speelplekken in Gouda blijft gelijk
=B
De gemiddelde kwaliteit van de openbare ruimte blijft minimaal op het niveau B(CROW)