Sociaal domein

Lasten in €

116.148.000

Baten in €

25.775.000

Percentage van totale uitgaven

45%

Waar staat het programma voor?

Het programma sociaal domein is een breed programma dat het gehele sociaal domein omvat. Onderwerpen als zorg, welzijn, jeugd, werk, inkomen, preventie, armoedebeleid en schuldhulpverlening maken onderdeel uit van dit programma. Vanuit het programma sociaal domein zijn er belangrijke verbindingen met programma 1 economie, werk en onderwijs; programma 3 omgeving, bouwen en wonen en mobiliteit, programma 5 cultuur, sport en recreatie en programma 6 leefbaarheid en veiligheid. In het sociaal domein wordt samengewerkt met de regiogemeenten. Uitgangspunt hierbij is lokaal waar passend bij de schaalgrootte en regionaal als dit meerwaarde oplevert.

Wat wil Gouda bereiken?

Passende zorg

Goede zorg en ondersteuning zijn cruciaal. Gouda richt zich op de ontwikkeling van competenties en talenten van de inwoners en op passende en betaalbare zorg dichtbij waar dat nodig is.

Iedereen doet mee

In het beleidskader “Iedereen doet mee” 2014 – 2018 zijn de volgende doelen bepaald:

- Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich te ontwikkelen;

- Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving;

- Ouderen en mensen met een beperking zijn zo lang mogelijk zelfredzaam en participeren in de samenleving;

- Mensen nemen in eerste instantie verantwoordelijkheid voor hun situatie en dragen zo bij aan de oplossing van hun problemen en die van anderen;

- Inwoners vinden hulp en ondersteuning dichtbij: in de buurt;

- Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar.

Integraal beleid sociaal domein

De beleidskaders “Iedereen doet mee” en “Participatienota: Samen aan de Slag” blijven van kracht totdat de gemeenteraad het nieuwe integrale beleid voor het sociaal domein vaststelt. Het programma vernieuwing sociaal domein zal onder meer uitmonden in nieuw integraal beleid sociaal domein.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren

200
Afname aantal langdurig bijstandsgerechtigden vanaf 2019
Afname jongeren met jeugdreclassering en jeugdbescherming
90%
Doorlooptijd afgifte indicatie Wmo en jeugd: 90% binnen 8 weken