Incidentele baten en lasten

Artikel 189 van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarmee wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om vast te kunnen stellen dat sprake is van structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Daartoe is in de begroting een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten opgenomen en zijn deze per programma inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vermeld, zowel incidenteel als structureel.

Het overzicht van baten en lasten dient niet alleen voor het horizontale toezicht door de raad, maar is voor de financiële toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, een belangrijk overzicht bij de bepaling of de gemeente in aanmerking komt voor het gewenste repressieve toezicht.

In de onderstaande tabel is aangegeven wat het saldo van het totaal van de incidentele baten en de incidentele lasten is in het meerjarenperspectief.

Exploitatie voor bestemming (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Totaal lasten

254.929

252.849

259.216

260.590

Totaal baten

-256.346

-255.246

-262.613

-265.024

Saldo

-1.417

-2.398

-3.397

-4.434

Mutaties reserves

Storting in reserves

4.000

4.833

4.663

4.503

Putting uit reserves

-4.197

-4.935

-1.955

-589

Saldo reserves

-197

-102

2.708

3.914

Saldo begroting na bestemming (-=voordeel)

-1.614

-2.500

-689

-520

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-1.947

-2.020

-1.870

-1.960

Structureel begrotingssaldo

-3.561

-4.520

-2.559

-2.480

Geconcludeerd kan worden dat meerjarig geen structurele lasten worden gedekt door incidentele baten en dat de begroting tructureel en reëel in evenwicht is.