Financiering

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken financieringstekorten voor de jaren 2019 tot en met 2022. Deze tekorten worden afgedekt door middel van het aantrekken van kasgeldleningen (kort vreemd vermogen).

Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etc. is opgenomen in de zogenaamde paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.

Bedragen * € 1.000

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

ultimo 2022

INVESTERINGEN

(Im)materiële vaste activa

373.284

371.676

366.984

362.337

Financiële vaste activa

4.289

4.279

4.271

4.271

Totaal vaste activa

377.573

375.955

371.255

366.608

Onderhanden werk (grondexploitaties)

15.798

15.189

11.360

5.582

TOTAAL VASTE ACTIVA EN ONDERHANDEN WERK

393.371

391.144

382.615

372.189

FINANCIERING

Eigen vermogen:

Algemene reserve (inclusief reserve Sociaal Domein, reserve 3D's en Egalisatiereserve Openbare ruimte)

38.084

38.824

40.143

40.605

Bestemmingsreserves

15.444

16.751

18.460

20.419

Vreemd vermogen:

Voorzieningen (inclusief voorzieningen grondexploitaties)

41.494

36.776

36.899

38.440

Opgenomen langlopende geldleningen

288.360

289.129

278.000

264.271

TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN

383.381

381.480

373.503

363.735

FINANCIERINGSTEKORT (+) OF OVERSCHOT (-)

9.990

9.664

9.112

8.454