Bestuur en organisatie

Lasten in €

27.467.000

Baten in €

3.221.000

Percentage van totale uitgaven

11%

Waar staat het programma voor?

De gemeente Gouda staat met twee benen in de stad, werkt volop samen met bewoners en biedt initiatieven de ruimte. Het is hierbij belangrijk dat iedereen onderdeel is van de stad, in al zijn diversiteit. Daarom wordt actief gewerkt aan het stimuleren van bewonersinitiatieven en (burger-)participatie en is er tegelijkertijd aandacht voor diversiteit, integratie en burgerschap. Naast de samenwerking met de inwoners van de stad, behartigt Gouda haar belangen ook samen met de omliggende regio. Zowel met de gemeenten die direct om Gouda heen liggen als de collega steden Alphen aan den Rijn en Woerden is er op vele vlakken sprake van constructieve samenwerking die al veel resultaat heeft opgeleverd.

Wat wil Gouda bereiken?

Ruimte voor initiatieven De gemeente wil aansluiten bij wat de stad vraagt en bewonersinitiatieven krijgen daarom de ruimte. De Goudse wijkteams worden ondersteund in hun samenbindende rol met extra budget voor groen en leefbaarheid. GoudApot krijgt de kans zich verder te ontwikkelen en zo breed mogelijk initiatieven te honoreren.

Diversiteit, integratie en burgerschap De gemeente Gouda staat voor een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen en kan deelnemen aan de samenleving. Zij staat voor een stad waarin inwoners verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en waarin iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. Daar waar de vrijheid wordt bedreigd door discriminatie of intolerantie treedt de gemeente actief op. De gemeente heeft een voorbeeldrol waar het gaat om non-discriminatie. De komende periode zal op basis van een beknopte visie (waarin gebruik wordt gemaakt van wat al bij verschillende partijen is opgehaald), een concreet uitvoeringsprogramma worden gemaakt om vorm te geven aan de activiteiten op het gebied van diversiteit, integratie en burgerschap. Hierbij wordt waar mogelijk samengewerkt met de deelnemers van de conferentie ‘Samen Gouda’ (november 2017) en wordt voortgebouwd op de oogst van Roze Zaterdag.

Regionale samenwerking Regionale samenwerking is van groot belang voor (de toekomst van) Gouda. Op belangrijke dossiers wordt samengewerkt met diverse gemeenten in de omgeving van Gouda, zowel dichtbij als verder weg, zoals met Alphen aan den Rijn en Woerden. In de regio Midden-Holland werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen. Als inhoudelijke basis is een aantal jaren geleden een gezamenlijke strategische agenda opgesteld. Eén van de speerpunten in 2019 van de regio Midden-Holland is om te komen tot een actualisering c.q. herijking van deze agenda. Regionale samenwerking is een belangrijk aspect van de Goudse Toekomstvisie.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

€ 240
GoudApot volledig benut
171
Stimuleren integratie statushouders door reductie van aantal statushouders met bijstandsuitkering
4
Raadsbrede samenwerking op 4 onderwerpen