Financieel beleid en indicatoren

De uitgangspunten voor het financieel kader zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022.

De sturing van de financiële positie van de gemeente Gouda wordt langs drie invalshoeken vormgegeven:

  1. een sluitende meerjarenbegroting (exploitatie);
  2. een adequate reservepositie (weerstandsvermogen) en
  3. een solide schuldpositie (leningen).

In alle opzichten wordt een financieel sluitende programmabegroting 2019-2022 aangeboden:

  • Alle jaarschijven in het meerjarenperspectief tonen positieve saldi;
  • De weerstandsratio bevindt tussen in een bandbreedte van 2,2 (in jaar 2019) en 2,0 (in jaar 2021);
  • De leningenportefeuille (kortlopende en langlopende geldleningen) neemt licht toe tot maximaal € 292 miljoen eind 2019 en 2020 en daalt naar verwachting naar € 268 miljoen eind 2022.