Leefbaarheid en veiligheid

Lasten in €

8.957.000

Baten in €

163.000

Percentage van totale uitgaven

3%

Waar staat het programma voor?

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan onderwerpen, van jeugdoverlast en jonge veelplegers tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Veel energie is gericht op de aanpak woninginbraken. Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel. Het team stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het beleid met toezicht en handhaving.

Wat wil Gouda bereiken?

Daling totaal aantal High Impact Crimes, met name woninginbraken

De aanpak van het aantal woninginbraken blijft de hoogste prioriteit houden in 2019. Het aantal inbraken is in 2018 bijna gehalveerd door gezamenlijke inzet. Dit resultaat moet nu structureel vastgehouden worden.

Afname van ondermijnende criminaliteit

Het is een maatschappelijk probleem wanneer de onderwereld en de bovenwereld zich met elkaar vermengen. Voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit wordt een integrale aanpak gehanteerd.

Voorkomen van radicalisering en polarisatie

Aangezien het uitreizen sterk afneemt, ligt de nadruk in 2019 op de opvang van mogelijke terugkeerders, het verkleinen van de voedingsbodem van radicalisering en jihadisme en het bieden van tegenwicht aan radicalisering.

Beperken jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit is een verzamelnaam voor strafbaar gedrag van minderjarigen. Preventie van overlastgevend gedrag (en overlastlocaties) en aansluiting tussen veiligheid en zorg staat in deze aanpak centraal.

Afname sociale overlast: woonoverlast en verwarde personen op straat

De zorg- en veiligheidspartners streven naar een hanteerbare mate van overlast op straat en in de buurt. Bij escalatie kunnen bestuurlijke instrumenten soms uitkomst bieden.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren

10%
Streefwaarde afname aantal woninginbraken in 2019
5%
Streefwaarde afname aantal meldingen jeugdoverlast in 2019
5%
Streefwaarde afname aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling in 2019