Geldstromen door investeringen

In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringskredieten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven.

Op basis van prioriteiten uit de programmabegroting 2018-2021 en de kaders voor de programmabegroting 2019-2022 is een investeringsplanning tot stand gekomen.

Voor de leesbaarheid wordt in de presentatie onderscheid gemaakt tussen:

  1. Investeringen in nieuw beleid;
  2. Investeringen die voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering.

De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten voor de jaren 2020 e.v.

Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt:

Planning jaar gereed (bedragen in € mln.)

2019

2020

2021

2022

Investeringsbedrag

20,5

20,3

7,8

9,1

Overzicht met geplande investeringen in nieuw beleid > € 500.000

Omschrijving

Programma

Taakveld 2019

2019

2020

2021

2022

Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr

4

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0,5

0,0

0,0

0,0

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

3

2.1 Verkeer en vervoer

0,0

4,1

0,0

0,0

Renovatie Goudse Waarden

1

4.2 Onderwijshuisvesting

0,0

8,1

0,0

0,0

Sporthal Tobbe (10 jaar)

5

5.2 Sportaccommodaties

0,8

0,0

0,0

0,0

Vernieuwbouw De Ark

1

4.2 Onderwijshuisvesting

5,7

0,0

0,0

0,0

Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel

1

4.2 Onderwijshuisvesting

0,0

0,0

0,0

0,5

Totaal

7,0

12,2

0,0

0,5

Overzicht met geplande investeringen in reguliere bedrijfsvoering > € 500.000

Omschrijving

Programma

Taakveld 2019

2019

2020

2021

2022

IHP

1

4.2 Onderwijshuisvesting

1,0

2,0

3,8

3,8

Investeringen PP

3

2.1 Verkeer en vervoer

3,5

3,5

3,5

3,5

PP CIP

3

2.1 Verkeer en vervoer

1,2

2,7

0,5

1,3

Rioleringskrediet 2019 - 40jr

2

7.2 Riolering

6,1

0,0

0,0

0,0

Verduurzaming Vastgoed

3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1,7

0,0

0,0

0,0

Totaal

13,5

8,2

7,8

8,6