Doelen en prestaties

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen

 1. In goede samenwerking met betrokkenen en partners in de stad wordt een WarmteTransitieVisie opgesteld. Hierin komt te staan op welke plekken elektriciteit, een warmtenet of een andere warmtebron in de plaats komt van aardgas als warmtevoorziening. Op grond van deze visie kan de raad bepalen hoe en wanneer de energietransitie vorm krijgt, zodat de overige Goudse woonwijken uiterlijk 2040 gasvrij zijn. Deze visie moet op grond van landelijke richtlijnen (het Klimaatakkoord) en afgestemd met de Regionale EnergieStrategie (RES in 2019 op te stellen) gereed zijn in 2021.
 2. De gemeente levert inbreng in het opstellen van de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES-MH)1. Het Regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren elektriciteit en gebouwde omgeving via regionale warmteplannen, energie-infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking.
 3. De gemeente start een communicatie- en participatiecampagne om bewustwording te bewerkstelligen, draagvlak te ontwikkelen in de Goudse samenleving en handelingsbereidheid te creëren.
 4. De gemeente gaat in overleg met partijen in de stad actief op zoek naar kansen voor een eerste gasvrije woonbuurt.
 5. De gemeente neemt in 2019 deel aan het leertraject van het Rijk over proeftuinen voor aardgasvrije wijken.
 6. De gemeente stimuleert samen met het duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) en de Omgevingsdienst (ODMH) bedrijven om aan de slag te gaan met de energietransitie (besparing en opwekking). Hier wordt ook de verbinding gezocht met het project “Zon op Gouda”, dat ernaar streeft om zoveel mogelijk daken in de stad te (laten) benutten voor de opwekking van elektriciteit door zonnepanelen.
 7. De gemeente faciliteert kansrijke duurzame initiatieven die aansluiten bij het huidige beleid.
 8. De gemeente neemt zijn voorbeeldfunctie serieus door in de eigen organisatie te zoeken naar duurzame oplossingen. In 2019 wordt voor het eigen vastgoed gestart met het programma verduurzaming vastgoed. Andere voorbeelden zijn maatschappelijk verantwoord inkopen en bedrijfsvoering.

Klimaatadaptatie: water en groen

 1. Gouda ontwikkelt in 2019 een klimaatadaptatiestrategie.
 2. Er wordt een nieuw GRP vastgesteld, waarin maatregelen worden vastgelegd die wateroverlast (en droogte) tegengaan en die kunnen worden meegenomen met rioolwerkzaamheden.
 3. De gemeente gaat werken met een juridisch kader om meer groen te creëren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en een groenfonds om initiatieven voor meer groen te faciliteren.
 4. De gemeente gaat onderzoeken welke locaties in aanmerking komen om te vergroenen. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen die zich voordoen.
 5. Gouda gaat door met de operatie steenbreek waarbij de gemeente bewoners aanspoort om verharding te vervangen door groen.

Bodemdaling

 1. De gemeente gaat in het kader van het project Stevige Stad samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een kaderplan opstellen, waarin oplossingen worden gedefinieerd voor de bodemdalingsproblematiek in de binnenstad.
 2. De gemeente gaat intensiever communiceren met de stad als het gaat om grondwater en funderingsproblematiek.
 3. De deelname aan de pilot met het fonds funderingsherstel wordt voorlopig verlengd.
 4. Deelname aan het platform slappe bodem wordt gecontinueerd met inzet op extra middelen voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek.
 5. Er wordt zo mogelijk een regiodeal bodemdaling gesloten met de rijksoverheid. De inzet is een locatie voor een kenniscentrum bodemdaling in Gouda.