Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 2 Energie en klimaat

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Lasten

24.453

25.349

26.454

27.136

Baten

-26.289

-27.763

-28.721

-29.249

Saldo van lasten en baten

-1.836

-2.414

-2.267

-2.113

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

-1.836

-2.414

-2.267

-2.113

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Coalitieakkoord

7.4 Milieubeheer

460

240

540

540

Totaal

460

240

540

540

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

7.2 Riolering

-1.806

-2.356

-2.175

-1.983

7.3 Afval

-2.172

-2.280

-2.314

-2.351

7.4 Milieubeheer

2.143

2.222

2.222

2.222

Totaal

-1.835

-2.414

-2.267

-2.112

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Rioleringskrediet

6.231

0

0

0

Voorbereidings krediet ECO park

256

0

0

0

Totaal

6.487

0

0

0