Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator

Toelichting

Doelstelling
2019

Personeel

Verzuim

Doelstelling is bepaald in overleg met de arbodienst, op basis van huidige personele samenstelling

In 2018 liet het verzuim in eerste instantie een lichte daling zien en vervolgens een lichte stijging. Hoewel we met ons verzuimpercentage nog iets onder het niveau liggen van vergelijkbare gemeenten, nemen we hiermee geen genoegen. Middels aanscherping van de afspraken met de Arbodienst en via training van leidinggevenden, wordt beoogd om het verzuim weer te laten zakken. De aandacht wordt vooral gericht op de groep langdurig verzuimenden.

4,6% inclusief langdurig verzuim frequentie 1,1 (huidig verzuim 1/9: 5,1% frequentie 0,9)

Salarislasten

De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke post in de begroting van de gemeente (in 2018 plm. 11% van totale lasten). Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting.

De salarislasten blijven binnen het begrote budget. (2017: begroot € 36,7 miljoen
Uitkomst € 34,4 miljoen)

Inhuur externen

In 2017 bedroegen de kosten van de inhuur van externen 18% van het totaal van salarislasten en kosten externe inhuur. Door het verhogen van de interne flexibiliteit en door meer grip op het inhuurproces wordt beoogd om de kosten van inhuur zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd heeft de organisatie te maken met moeilijk te vervullen vacatures en is inhuur dan soms nodig om de projecten voor de stad te kunnen continueren.

Norm: maximaal 20 % van de totale loonkosten + totale kosten van de externe inhuur.

Financiën

Exploitatiesaldo

De meerjarenbegroting is sluitend als er goede verhouding is tussen baten en lasten.

Het verwachte saldo van baten en lasten in het meerjarenperspectief is > 0

Weerstandsvermogen

Een reservepositie is adequaat als de reserves voldoende
zijn om mogelijke risico’s (voor zover die te
kwantificeren zijn) op te kunnen vangen.

De verhouding (ratio) tussen het aanwezige en het minimaal
beschikbare weerstandsvermogen ligt tussen 1 en 1,4.

Schuldenplafond

De omvang van de leningenportefeuille (langlopend + kortlopend) van de gemeente Gouda is hoog, uitgaande van de VNG-normering. Een solide of acceptabele schuldpositie vraagt om bewaking van de omvang middels een plafond.

Het gehanteerde schuldenplafond bedraagt:
€ 310 miljoen per 31/12/2019,
€ 305 miljoen per 31/12/2020,
€ 300 miljoen per 31/12/2021 en
€ 295 miljoen per 31/12/2022

Handremprocedure

Indien de sluitende meerjarenbegroting onder druk dreigt
te komen, de ratio voor het weerstandsvermogen < 1
dreigt te worden of het schuldenplafond overschreden
dreigt te worden (dan wel een combinatie van deze
factoren) dan geldt een handremprocedure. Dat houdt
in dat alles tijdig in werking moet worden gesteld om
binnen de normen te blijven en dat reeds gemaakte
inhoudelijke afspraken – ook die in voorliggend akkoord
– allemaal ter discussie mogen worden gesteld

Opereren binnen marges van het financieel kader en niet inzetten van handremprocedure

Factuur afhandeling

De wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt standaard 30 dagen.

De gemeente Gouda betaalt ten minste 85% van de facturen binnen 30 dagen (2017: 83%)

ICT

Geheugen van Gouda

Gouda maakt een ontwikkeling door van taakgericht naar zaakgericht werken. Daartoe is het programma Het geheugen van Gouda opgezet.

In 2019 zijn zaaktypen ingericht, is een samenwerkingsomgeving beschikbaar en is de noodzakelijke beheerorganisatie ingericht

ICT-infrastructuur

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is en wordt in de ICT geïnvesteerd. Hierdoor is de performance geleidelijk verbeterd.

In 2019 is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,5%
(2017: 99,7%)

Informatiebeveiliging

Informatieveiligheid gaat over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. In juli 2014 is door het college het Informatiebeveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vastgesteld. Door het uitvoeren van de BIG, via het implementeren van maatregelen, wordt de gemeentelijke informatievoorziening beschermt. Daarnaast is landelijk de door VNG ontwikkelde ENSIA methodiek voor de verantwoording van de informatiebeveiliging uitgerold.

Op dit moment is ongeveer 90% van de maatregelen geheel of deels geïmplementeerd. In 2019 moeten alle maatregelen afhankelijk van risico- en kostenbatenanalyse zijn doorgevoerd.

Alle maatregelen zijn ingevoerd en aandachtspunten vanuit ENSIA worden opgevolgd.

In 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging overheid ingevoerd.

Privacy en datalekken

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De AVG stelt stevige boetes op het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: 20 miljoen of 4% van de jaaromzet als dit hoger is. Het project Gouda Privacyproof is met haar implementatiemaatregelen ten behoeve van het aantoonbaar kunnen voldoen aan de AVG eind 2018 op 88%.

Eindrealisatie van het project Gouda Privacyproof. Alle implementatiemaatregelen zijn ingevoerd en operationeel.

Juridische zaken

Voorkomen van bezwaarschriften

Het aantal en type bezwaarschriften geeft inzicht in de uitwerking van gemeentelijk beleid in de praktijk en de kwaliteit van de uitvoering.
De gemeente stelt zich ook in 2019 ten doel om het aantal terecht ingediende bezwaren terug te dringen door het verbeteren van de kwaliteit van besluiten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mediationvaardigheden om formele procedures te voorkomen. Tot slot wordt aandacht gegeven aan persoonlijk contact bij het voorbereiden van besluiten om ontevredenheid en onduidelijkheden voor te zijn. De verwachting is niettemin dat het aantal bezwaren t.o.v. voorgaande jaren iets zal stijgen, vanwege de nieuwe regels voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval en de handhaving daarvan.

Doelstelling is maximaal 400 bezwaarschiften per jaar te ontvangen en 100% binnen 18 weken af te doen.