Personeel

Formatie

De formatie van de ambtelijke organisatie was 435,8 fte's op 1 september 2018. Een lichte daling ten opzichte van september 2017 (436,3 fte).

Loonkosten

De verwachte loonkosten dalen van € 38,1 miljoen naar € 37,4 miljoen (2022). Het algemene beeld is dat de begrote loonkosten op eenzelfde niveau blijven. De dalende trend wordt verklaard doordat enkele voor de hand liggende ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld inkoop van diensten door de regio na contractdatum) nog niet zijn meegenomen.

Het loonkostenbudget betreft een inschatting van kosten voor de benodigde personele capaciteit om de gepresenteerde beleidsambities te realiseren. De kosten liggen hoger dan de rekening 2017, echter in het bedrag 2017 is inhuur niet meegenomen, omdat de kosten hiervan in de jaarrekening apart worden verantwoord. Bij de begroting wordt inhuur van derden in generieke zin niet apart begroot en maakt dit dus onderdeel uit van het loonkostenbudget.

Bedragen * € 1.000

Rekening
2017

Begroting 2018 na
wijziging

2019

2020

2021

2022

Ambtelijke organisatie

32.638

36.314

36.604

36.566

35.654

35.654

College van BenW

733

736

752

752

752

752

Gemeenteraad

692

662

677

677

677

677

Griffie

331

337

345

345

345

345

Rekenkamer

3

14

15

15

15

15

Totaal

34.397

38.063

38.393

38.355

37.443

37.443