Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Voorbeelden zijn de uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten van gemeentelijke belastingen (OZB, precariobelasting etc.). Binnen de algemene dekkingsmiddelen wordt geen directe koppeling gelegd tussen middelen en doelstellingen. Daarom bevat dit onderdeel van de begroting geen overzicht met indicatoren.

Met ingang van deze begroting is de presentatie van dit onderdeel aanzienlijk gewijzigd, waarbij de toelichting is opgebouwd aan de hand van de diverse taakvelden die binnen dit onderdeel worden verantwoord. De strekking van het hoofdstuk is ongewijzigd. In lijn met voorgaande jaren worden de volgende algemene dekkingsmiddelen onderscheiden:

  • dividenden en rentebaten wegens interne financiering;
  • lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;
  • algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  • overige baten en lasten.