Wat gaat het opleveren?

Overzicht exploitatie

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Lasten

798

2.876

4.563

5.992

Baten

-174.801

-175.566

-179.387

-181.186

Saldo van lasten en baten

-174.003

-172.690

-174.824

-175.194

Toevoegingen aan reserves (lasten inclusief exploitatiesaldo))

5.614

7.333

5.352

5.023

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.197

-4.936

-1.955

-589

Saldo mutaties reserves

1.417

2.397

3.397

4.434

Resultaat

-172.586

-170.293

-171.427

-170.760

Toelichting op de exploitatie

Uit de 2e begrotingswijziging 2018 zijn de volgende mutaties opgenomen (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

College- en raadsbesluiten

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

2.481

657

1.320

-704

Meicirculaire 2018

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

-5.964

-7.678

-9.446

-11.275

0.8 Overige baten en lasten

1.084

1.122

1.047

1.197

Coalitieakkoord

0.10 Mutaties reserves

-1.140

115

295

1.910

0.5 Treasury

-150

-150

-150

-150

0.63 Parkeerbelasting

-50

-50

-50

-50

Tweede ijkmoment 2018

0.10 Mutaties reserves

-227

-101

50

0

0.5 Treasury

110

144

0

174

0.64 Belastingen overig

0

0

0

2.046

0.8 Overige baten en lasten

-283

0

99

-401

Geldleningen en afschrijvingen

Tweede ijkmoment 2018

793

567

586

820

Coalitieakkoord

0

-50

-150

-340

Kredieten

Tweede ijkmoment 2018

4.465

596

-1.542

5.693

Coalitieakkoord

1.000

2.000

3.800

3.800

Reserves

College- en raadsbesluiten

-2.481

-657

-1.320

704

Tweede ijkmoment 2018

227

101

-50

0

Coalitieakkoord

1.140

-115

-295

-1.910

Voorzieningen

College- en raadsbesluiten

0

-144

-288

-431

Tweede ijkmoment 2018

-190

-362

-357

-352

Coalitieakkoord

-200

-450

-1.250

-1.700

Totaal

615

-4.455

-7.701

-969

 

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

0.10 Mutaties reserves

-197

-103

2.708

3.914

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

1.614

2.500

689

520

0.5 Treasury

-1.929

-1.856

-2.007

-2.225

0.61 OZB woningen

-6.678

-6.831

-6.979

-7.143

0.62 OZB niet-woningen

-6.855

-6.993

-7.128

-7.277

0.63 Parkeerbelasting

-3.569

-3.519

-3.519

-3.644

0.64 Belastingen overig

-2.471

-2.484

-2.494

-459

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

-153.125

-153.627

-157.255

-160.651

0.8 Overige baten en lasten

624

2.621

4.558

6.204

Totaal

-172.586

-170.292

-171.427

-170.761