Doelen en prestaties

Proces totstandkoming nieuwe Kadernota 2019-2022

Voor de periode 2019-2022 wordt een nieuwe Kadernota Veiligheid opgesteld. De huidige Kadernota en het gevoerde beleid worden daartoe geëvalueerd door een extern bureau. Deze evaluatie bestaat uit een cijfermatige analyse, een beoordeling van de maatregelen op effectiviteit, interviews met professionals, raadsleden en bewoners en een risicoprofiel van Gouda. Ook worden er aanbevelingen voor nieuwe prioritering gedaan. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor de nieuwe Kadernota die in het voorjaar van 2019 aan de raad wordt aangeboden. De begroting 2019 is om deze reden nu gebaseerd op de prioritering uit 2018. In de ijkmomenten in 2019 zal zo nodig bijstelling van de prioritering plaatsvinden.

Daling totaal aantal high impact crimes, met name woninginbraken

Inbraakpreventie
Met name in de hotspots wordt ingezet op voorlichting over bestaande subsidieregelingen en het geven van anti-inbraaktips aan bewoners. Ook wordt ingezet op extra toezicht vanuit medewerkers van Stadstoezicht.

Omgevingsgerichte aanpak: aanpassing van de openbare ruimte
Slecht of niet-verlichte straten en achterpaden maar ook vluchtroutes en begroeiing waarbij het zicht wordt ontnomen, dragen bij aan de vermindering van de objectieve en subjectieve veiligheid. Ook in 2019 worden daarom jaarlijks zes hotspots in de openbare ruimte aangepakt om de omgeving minder inbraakgevoelig te maken.

Persoonsgerichte aanpak van daders
De partners in het Veiligheidshuis en het woninginbrakenteam van politie werken aan een structurele aanpak van daders om recidive te verminderen.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Het centrale doel van het Programma Ondermijning is het (zoveel mogelijk) uitschakelen van de ondermijnende invloed van criminele netwerken door het verstoren van hun ‘bedrijfsproces’. Het schakelteam (projectteam) werkt op basis van signalen over misstanden in de horeca, drugshandel, fraude of andere vormen van criminaliteit. Alle lopende casuïstiek wordt verzameld, geduid, geprioriteerd en waar nodig wordt een (integrale) aanpak bepaald.

Spoor 1 Aanpak knooppunten
Inzet van BIBOB-toetsing, inzet van het integraal handhavingsteam voor (onaangekondigde) handhavingsacties bij vergunningsplichtige panden en inzet van het project Gezonde Horeca Gouda.

Spoor 2 Aanpak hennepteelt/drugshandel
Het verdiepen en aanscherpen van de samenwerking met de wooncorporaties bij het handhaven na de vondst van hennep, integrale controle van coffeeshops en het toepassen van bestuurlijk instrumentarium in reactie op Hennep Informatie Berichten (HIB’s) vanuit de politie.

Spoor 3 Aanpak criminele netwerken
De focus blijft liggen op de familieaanpak. De aanpak van de eerste familie heeft een positief effect gehad op de omgeving (minder dreiging). Hieruit wordt een werkwijze gedestilleerd (maatwerk versus generieke aanpak) die nu gebruikt gaat worden bij een volgende familie.

Spoor 4 Aanpak bestuurlijke ondermijning
In 2019 worden de uitkomsten van het onderzoek naar bestuurlijke weerbaarheid omgezet in acties. Dit heeft betrekking op het gebied van de uitvoering van de Wet Bibob, de aanwezige kennis over de bevoegdheden van de verschillende samenwerkingspartners en over de screeningsprocedure van medewerkers.

Voorkomen van radicalisering en polarisatie

Netwerk en preventie
De gemeente onderhoudt een relevant netwerk binnen de gemeenschap en werkt samen met sleutelpersonen aan het organiseren van activiteiten en debatten om het onderwerp bespreekbaar te maken en houden. Ouders ontvangen opvoedondersteuning en kwetsbare jongeren ontvangen weerbaarheidstraining.

Persoonsgerichte aanpak
Vanuit casusregie worden contacten onderhouden met (mogelijk) radicaliserende personen. De samenhang tussen de verschillende activiteiten van de partners (zoals de gemeente, politie, (jeugd)reclassering, Openbaar Ministerie, Jeugdzorg) wordt bevorderd om te komen tot een aanpak op maat. Dit geldt ook voor eventuele terugkeerders.

Jeugdoverlast wordt beperkt en jeugdcriminaliteit daalt

Aanpak overlast
Op de locaties in Gouda waar sprake is van overlast door jeugd op straat worden snel en gericht maatregelen getroffen. De stadsmarinier en het jongerenwerk investeren in relaties met de jongeren, maar de partners binnen de aanpak jeugdveiligheid pakken ook door als dat nodig is. Voor ondersteuning van de stadsmarinier en trajectbegeleiding van jongeren wordt structureel €80.000 per jaar extra ingezet.

Veiligheidshuis en Top 60
De jeugdcriminaliteit wordt aangepakt via de Top 60 in het Veiligheidshuis. In een combinatie van repressie en zorg wordt gepoogd tot een vermindering van recidive van personen die op de Top 60-lijst staan te komen. Ook het verminderen van de huidige vorm van High Impact Crime (voornamelijk woninginbraken) is een doel.

PIT
In het kader van preventie zal in 2019 gewerkt worden met de pilot PIT (Preventief Interventie Team) die in 2018 van start is gegaan. Preventie staat centraal in de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Afname van sociale overlast, woonoverlast en verwarde personen op straat

Tegengaan woonoverlast
De gemeente werkt integraal aan de aanpak van woonoverlast. Woonoverlast is vaak een combinatie van zorgmijding, een psychische stoornis, agressief gedrag, vervuiling en /of geluidsoverlast. Voor buren en omwonenden kan dit langdurig tot heel vervelende situaties leiden. Het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD is het eerste aanspreekpunt voor dergelijke meldingen en dat coördineert vervolgens de benodigde inzet.

Buurtbemiddeling
Het aantal meldingen rondom burenruzie en overlastgevende personen blijft hoog. Buurtbemiddeling wordt ingezet om escalatie te voorkomen. Zij bemiddelt en leert burgers, die conflicten met buren hebben, deze met enige ondersteuning zelf op te lossen.

Toezicht en handhaving

Het team Stadstoezicht wordt op veel verschillende zaken ingezet. Dit varieert van het uitkijken van cameratoezicht tot toezicht op parkeren, milieu en het gebiedsgericht werken in de wijken. De taken zijn de afgelopen jaren uitgebreid met onder andere toezicht op de Drank en Horecawet, beveiliging Huis van de Stad, Havendienst en Jeugdtoezicht. Stadstoezicht werkt samen met politie en ODMH (omgevingsdienst) aan haar taken. Stadstoezicht werkt steeds meer informatiegestuurd en signaalgericht. Het programmatisch werken binnen Stadstoezicht krijgt in 2019 een verdiepingsslag.