Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Lasten

8.957

8.766

8.751

8.734

Baten

-163

-163

-163

-163

Saldo van lasten en baten

8.794

8.603

8.588

8.571

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

8.794

8.603

8.588

8.571

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Tweede ijkmoment 2018

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

80

80

116

116

Coalitieakkoord

1.2 Openbare orde en veiligheid

110

360

310

260

Totaal

190

440

426

376

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.591

4.588

4.623

4.624

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.205

4.017

3.965

3.948

Totaal

8.796

8.605

8.588

8.572

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Vervanging camera toezicht

44

51

45

42

Vervanging randapparatuur Stadstoezicht

0

0

125

40

Totaal

44

51

170

82