Financiële onderbouwing taakvelden

Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Hierdoor kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2019 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten

2019

2020

2021

2022

0.1 Bestuur

3.461

3.461

3.461

3.461

0.10 Mutaties reserves

4.000

4.832

4.663

4.503

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

1.614

2.500

689

520

0.2 Burgerzaken

1.997

1.959

1.954

1.949

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

6.170

5.148

4.890

4.853

0.4 Overhead

22.009

22.098

21.148

21.007

0.5 Treasury

-1.674

-1.591

-1.741

-1.959

0.61 OZB woningen

671

671

671

671

0.62 OZB niet-woningen

303

303

303

303

0.63 Parkeerbelasting

166

166

166

166

0.64 Belastingen overig

85

83

83

83

0.8 Overige baten en lasten

1.247

3.244

5.081

6.728

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.636

4.633

4.669

4.669

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.321

4.133

4.082

4.065

2.1 Verkeer en vervoer

14.440

14.655

15.861

16.153

2.2 Parkeren

1.006

995

1.011

1.080

2.3 Recreatieve havens

263

256

256

256

2.4 Economische havens en waterwegen

769

848

992

1.135

2.5 Openbaar vervoer

126

124

123

121

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

716

1.946

46

44

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

125

125

125

175

3.4 Economische promotie

2.368

2.472

2.452

2.340

4.2 Onderwijshuisvesting

7.054

7.547

8.030

7.820

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.419

7.465

7.505

7.505

5.1 Sportbeleid en activering

6.110

6.337

6.412

6.513

5.2 Sportaccommodaties

2.798

2.879

2.820

2.711

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

3.891

3.878

3.857

3.841

5.4 Musea

2.143

2.145

2.145

2.144

5.5 Cultureel erfgoed

229

379

1.129

229

5.6 Media

1.841

1.841

1.841

1.881

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

4.477

4.579

5.376

5.823

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.538

7.245

6.994

7.000

6.2 Wijkteams

6.423

6.456

6.455

6.455

6.3 Inkomensregelingen

31.953

31.299

30.848

29.754

6.4 Begeleide participatie

11.001

10.635

10.165

10.178

6.5 Arbeidsparticipatie

3.009

3.077

2.974

3.108

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.925

2.925

2.925

2.925

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

12.481

12.645

12.790

12.972

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.592

14.314

14.236

14.473

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

20.372

20.444

20.261

20.368

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

2.326

2.326

2.256

2.256

7.1 Volksgezondheid

2.487

2.457

2.427

2.427

7.2 Riolering

14.676

15.563

16.681

17.376

7.3 Afval

7.635

7.564

7.551

7.538

7.4 Milieubeheer

2.142

2.222

2.222

2.222

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

41

41

41

41

8.1 Ruimtelijke ordening

2.114

2.109

1.708

1.658

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

10.428

6.079

11.264

11.453

8.3 Wonen en bouwen

2.619

2.669

2.670

2.619

Subtotaal lasten

260.543

260.181

264.568

265.613

Taakvelden: Baten

2019

2020

2021

2022

0.1 Bestuur

-61

-61

-61

-61

0.10 Mutaties reserves

-4.197

-4.935

-1.955

-589

0.2 Burgerzaken

-899

-832

-832

-832

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-4.301

-4.310

-4.302

-4.293

0.4 Overhead

-2.261

-2.230

-1.739

-1.739

0.5 Treasury

-256

-265

-266

-265

0.61 OZB woningen

-7.349

-7.503

-7.650

-7.814

0.62 OZB niet-woningen

-7.158

-7.297

-7.431

-7.581

0.63 Parkeerbelasting

-3.735

-3.685

-3.685

-3.810

0.64 Belastingen overig

-2.556

-2.567

-2.577

-542

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

-153.125

-153.627

-157.255

-160.651

0.8 Overige baten en lasten

-622

-622

-523

-523

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-46

-46

-46

-46

1.2 Openbare orde en veiligheid

-117

-117

-117

-117

2.1 Verkeer en vervoer

-160

-160

-160

-160

2.2 Parkeren

-10

-10

-10

-10

2.3 Recreatieve havens

-104

-104

-104

-104

2.4 Economische havens en waterwegen

-1

-1

-1

-1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-667

-1.900

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-153

-153

-153

-153

3.4 Economische promotie

-486

-539

-541

-543

4.2 Onderwijshuisvesting

-200

-200

-200

-200

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.340

-5.340

-5.340

-5.340

5.2 Sportaccommodaties

-2.524

-2.525

-2.524

-2.525

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

-100

-100

-100

-100

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-88

-88

-88

-88

6.3 Inkomensregelingen

-24.507

-24.317

-24.217

-24.117

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.082

-1.082

-1.082

-1.082

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-98

-98

0

0

7.2 Riolering

-16.483

-17.921

-18.856

-19.361

7.3 Afval

-9.806

-9.842

-9.865

-9.888

8.1 Ruimtelijke ordening

-1

-1

-1

-1

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

-10.428

-6.081

-11.265

-11.455

8.3 Wonen en bouwen

-1.622

-1.622

-1.622

-1.622

Subtotaal baten

-260.543

-260.181

-264.568

-265.613

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2019.

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Lasten

01 Economie, werk en onderwijs

769

3.209

14.473

18.451

02 Energie en klimaat

24.453

24.453

03 Wonen en leefomgeving

6.170

15.572

4.477

15.161

41.380

04 Sociaal domein

113.620

2.528

116.148

05 Cultuur, sport en recreatie

263

17.012

17.275

06 Leefbaarheid en veiligheid

8.957

8.957

07 Bestuur en organisatie

27.467

27.467

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

798

798

Mutaties reserves i.v.m. programma's

3.443

557

4.000

Saldo rekening

1.614

1.614

Subtotaal lasten

34.435

8.957

16.604

6.652

14.473

21.489

113.620

27.538

16.775

260.543

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Baten

01 Economie, werk en onderwijs

-1

-1.306

-5.540

-6.847

02 Energie en klimaat

-26.289

-26.289

03 Wonen en leefomgeving

-4.301

-170

-100

-12.051

-16.622

04 Sociaal domein

-25.775

-25.775

05 Cultuur, sport en recreatie

-104

-2.524

-2.628

06 Leefbaarheid en veiligheid

-163

-163

07 Bestuur en organisatie

-3.221

-3.221

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-174.801

-174.801

Mutaties reserves i.v.m. programma's

-29

-90

-2.210

-1.120

-748

-4.197

Subtotaal baten

-182.323

-192

-275

-1.396

-7.750

-2.624

-26.895

-27.037

-12.051

-260.543

Resultaat

-147.888

8.765

16.329

5.256

6.723

18.865

86.725

501

4.724

0