Toelichting taakvelden

Met ingang van de begroting 2019 hanteert de gemeente Gouda de zogenaamde taakvelden in plaats van de productgroepen. Deze wijziging is een gevolg van veranderde BBV-regels. Alle gemeenten hanteren met ingang van de begroting 2018 zichtbaar taakvelden. Hiermee wordt beoogd de transparantie toe te laten nemen en gemeenten onderling vergelijkbaar te maken, omdat taakveldinformatie landelijk wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Het uitgangspunt is dat de voorgeschreven taakveldindeling ook doorwerkt in de programma’s (een taakveld komt maar bij één programma voor). Door het coalitieakkoord is de programma-indeling gewijzigd, waardoor van verschuivingen tussen de programma’s geen sprake is.

De verdeling van de taakvelden, inclusief een toelichting over de reikwijdte van het taakveld, treft u hier aan.

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taakveld 0.1 Bestuur

Programma 07 Bestuur en organisatie

Saldo

3.400

Lasten

3.461

Baten

-61

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

-        college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfkosten e.d.);

-        raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);

-        de ondersteuning van de raad, de griffie;

-        regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;

-        lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

-197

Lasten

4.000

Baten

-4.197

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).

Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten/lasten

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

1.614

Lasten

1.614

Baten

0

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn, zie artikel 42 van het Besluit begroting en verantwoording.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Programma 07 Bestuur en organisatie

Saldo

1.098

Lasten

1.997

Baten

-899

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

-        paspoorten en rijbewijzen;

-        bevolkingsregister;

-        straatnaamgeving en kadastrale informatie;

-        burgerschap;

-        verkiezingen, referenda;

-        Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 03 Wonen en leefomgeving

Saldo

1.869

Lasten

6.170

Baten

-4.301

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

-        beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Taakveld 0.4 Overhead

Programma 07 Bestuur en organisatie

Saldo

19.748

Lasten

22.009

Baten

-2.261

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

-        financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;

-        personeel en organisatie;

-        de gemeentesecretaris;

-        inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);

-        juridische zaken;

-        bestuurszaken en bestuursondersteuning;

-        informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;

-        facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);

-        documentaire informatievoorziening (DIV);

-        managementondersteuning primair proces

Taakveld 0.5 Treasury

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

-1.930

Lasten

-1.674

Baten

-256

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

-        financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;

-        schenkingen en legaten.

Taakveld 0.61 OZB woningen

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

-6.678

Lasten

671

Baten

-7.349

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:

-        belasting op eigendom woningen;

-        heffing en waardering woningen;

-        uitvoering OZB;

-        bezwaar en beroep.

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

-6.855

Lasten

303

Baten

-7.158

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

-        belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;

-        heffingen invordering;

-        bezwaar en beroep.

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

-3.569

Lasten

166

Baten

-3.735

Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:

-        heffing en invordering;

-        opbrengsten parkeerfaciliteiten;

-        opbrengsten boetes.

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

-2.471

Lasten

85

Baten

-2.556

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

-        hondenbelasting;

-        precariobelasting;

-        reclamebelasting;

-        heffing en invordering;

-        bezwaar en beroep.

Taakveld 0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

-153.125

Baten

-153.125

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

-        algemene uitkering;

-        integratie-uitkeringen;

-        decentralisatie-uitkeringen;

-        artikel 12-uitkering.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Programma 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Saldo

625

Lasten

1.247

Baten

-622

Tot dit taakveld behoren:

-        stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;

-        (schatting) niet voorziene uitgaven.

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 06 Leefbaarheid en veiligheid

Saldo

4.590

Lasten

4.636

Baten

-46

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

-        brandbestrijding;

-        preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;

-        rampenbestrijding.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 06 Leefbaarheid en veiligheid

Saldo

4.204

Lasten

4.321

Baten

-117

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

-        toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;

-        Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;

-        bureau Halt;

-        preventie van criminaliteit;

-        opstellen en handhaven APV;

-        leges drank & horeca;

-        wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);

-        beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;

-        veilige woon- en leefomgeving;

-        antidiscriminatiebeleid;

-        doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);

-        dierenbescherming.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Saldo

14.280

Programma 03 Wonen en leefomgeving

Lasten

14.440

Baten

-160

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

-        verkeersbeleid;

-        verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;

-        beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;

-        aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;

-        civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;

-        verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;

-        gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;

-        straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;

-        reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);

-        verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Taakveld 2.2 Parkeren

Programma 03 Wonen en leefomgeving

Saldo

996

Lasten

1.006

Baten

-10

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

-        parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;

-        inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;

-        baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);

-        parkeermeters;

-        fietsenstalling.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Programma 05 Cultuur, sport en recreatie

Saldo

159

Lasten

263

Baten

-104

Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart:

-        jachthaven;

-        passantenhaven;

-        bruggelden en sluisgelden;

-        liggelden en havengelden.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Programma 01 Economie, werk en onderwijs

Saldo

768

Lasten

769

Baten

-1

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:

-        baggerwerkzaamheden;

-        zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;

-        binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;

-        doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;

-        ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;

-        waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);

-        bruggelden en sluisgelden.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Programma 03 Wonen en leefomgeving

Saldo

126

Lasten

126

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

-        bus, tram en metro;

-        taxivervoer;

-        veerdiensten;

-        voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;

-        busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;

-        OV experimenten.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 01 Economie, werk en onderwijs

Saldo

49

Lasten

716

Baten

-667

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid:

-        grondexploitatie bedrijventerreinen;

-        ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden;

-        herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;

-        investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;

-        werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 01 Economie, werk en onderwijs

Saldo

-28

Lasten

125

Baten

-153

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

-        bedrijvenloket, ondernemersloket;

-        stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;

-        aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;

-        financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;

-        regelen straathandel, markten alsook veemarkten;

-        de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);

-        marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Taakveld 3.4 Economische promotie

Programma 01 Economie, werk en onderwijs

Saldo

1.882

Lasten

2.368

Baten

-486

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

-        promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;

-        aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;

-        investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;

-        promotie toerisme;

-        beurzen en jaarmarkten;

-        toeristenbelasting;

-        forensenbelasting;

-        vermakelijkhedenretributies.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 01 Economie, werk en onderwijs

Saldo

6.854

Lasten

7.054

Baten

-200

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

-        nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;

-        de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);

-        opstellen programma onderwijshuisvesting;

-        vandalismebestrijding

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 01 Economie, werk en onderwijs

Saldo

2.079

Lasten

7.419

Baten

-5.340

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen:

-        onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;

-        uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);

-        achterstandenbeleid;

-        coördinatie samen naar school, passend onderwijs;

-        volwasseneducatie;

-        peuterspeelzalen;

-        leerling-zorg en leerlingbegeleiding;

-        leerlingenvervoer;

-        stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Programma 05 Cultuur, sport en recreatie

Saldo

6.110

Lasten

6.110

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:

-        stimuleren van (amateur en professionele) topsport;

-        ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;

-        ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;

-        sport in de buurt en combinatiefuncties.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Programma 05 Cultuur, sport en recreatie

Saldo

274

Lasten

2.798

Baten

-2.524

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

-        sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;

-        (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;

-        trapveldjes in de wijk.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

Programma 05 Cultuur, sport en recreatie

Saldo

3.891

Lasten

3.891

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

-        subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;

-        subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;

-        accommodaties voor beeldende kunst;

-        subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;

-        kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;

-        subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;

-        kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;

-        culturele maniestaties waaronder herdenkingen;

-        overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Taakveld 5.4 Musea

Programma 05 Cultuur, sport en recreatie

Saldo

2.143

Lasten

2.143

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

-        musea, exposities;

-        archeologie, heemkunde;

-        historische archieven.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Programma 05 Cultuur, sport en recreatie

Saldo

229

Lasten

229

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

-        historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in

-        de publieke ruimte;

-        subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;

-        het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Taakveld 5.6 Media

Programma 05 Cultuur, sport en recreatie

Saldo

1.841

Lasten

1.841

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

-        bibliotheken, artotheek, videotheek;

-        lokale pers, lokale omroep;

-        lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);

-        overkoepelende organen.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 03 Wonen en leefomgeving

Saldo

4.377

Lasten

4.477

Baten

-100

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

-        natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;

-        aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare

-        ruimte;

-        aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten,

-        onderhouden taluds en betuining;

-        aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;

-        hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

7.450

Lasten

7.538

Baten

-88

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

-        ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;

-        sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;

-        preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);

-        buurt- en clubhuizen;

-        collectief aanvullend vervoer;

-        toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);

-        kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;

-        noodopvang vluchtelingen;

-        vreemdelingen.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

6.423

Lasten

6.423

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

-        voorlichting;

-        advisering;

-        cliëntondersteuning;

-        toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;

-        preventie;

-        vroegsignalering.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

7.446

Lasten

31.953

Baten

-24.507

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen:

-        inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;

-        geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;

-        IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);

-        IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);

-        kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);

-        kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;

-        sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;

-        gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen,

-        korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etcetera.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

11.001

Lasten

11.001

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

-        beschut werken;

-        bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken

-        dienstbetrekkingen;

-        dagbesteding

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

3.009

Lasten

3.009

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

-        re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/

-        sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;

-        Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde

-        vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);

-        stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten

-        vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;

-        voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen,

-        vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.;

-        loonwaardebepaling;

-        inburgering (WI) cursus Nederlands;

-        voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van

-        startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

2.925

Lasten

2.925

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

-        huisautomatisering (domotica);

-        woningaanpassingen;

-        hulpmiddelen;

-        overige voorzieningen gehandicapten;

-        eigen bijdragen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

11.399

Lasten

12.481

Baten

-1.082

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

-        individuele begeleiding;

-        huishoudelijke verzorging;

-        respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;

-        individueel vervoer;

-        financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;

-        schuldhulpverlening;

-        PGB WMO;

-        eigen bijdragen.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

15.592

Lasten

15.592

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

-        begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;

-        jeugd-GGZ;

-        jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;

-        vervoer (18-);

-        PGB Jeugd;

-        persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;

-        jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Taakveld 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

20.372

Lasten

20.372

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

-        vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);

-        beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;

-        inloopfunctie GGZ;

-        maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;

-        WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Taakveld 6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

2.228

Lasten

2.326

Baten

-98

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende

opvangvoorzieningen verblijven:

-        kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;

-        jeugdreclassering;

-        opvang (18-);

-        vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);

-        beschermd wonen (18-);

-        programma's rond verslaving (18-);

-        PGB jeugd;

-        individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;

-        ouderbijdragen.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

2.487

Lasten

2.487

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

-        het monitoren van de gezondheidssituatie;

-        uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en

-        gezondheidsbedreigende factoren;

-        uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de

-        gezondheid;

-        bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;

-        het geven van voorlichting, advies en begeleiding;

-        het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;

-        het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;

-        het bevorderen van medisch milieukundige zorg;

-        het bevorderen van technische hygiëne zorg;

-        het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;

-        ambulance- en ziekenvervoer.

Taakveld 7.2 Riolering

Programma 02 Energie en klimaat

Saldo

-1.807

Lasten

14.676

Baten

-16.483

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

-        opvang en verwerking van afval- en hemelwater;

-        inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;

-        voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;

-        rioolwaterzuivering;

-        bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;

-        baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);

-        kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Taakveld 7.3 Afval

Programma 02 Energie en klimaat

Saldo

-2.171

Lasten

7.635

Baten

-9.806

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

-        afvalscheiding en recycling;

-        vuilophaal en afvoer;

-        vuilstort en verwerking;

-        baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);

-        kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Programma 02 Energie en klimaat

Saldo

2.142

Lasten

2.142

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

-        de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;

-        de beheersing van geluidhinder;

-        bescherming tegen straling en dergelijke;

-        verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;

-        ongediertebestrijding;

-        RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 04 Sociaal domein

Saldo

41

Lasten

41

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

-        begraafplaatsen en crematoria;

-        lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);

-        baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);

-        baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Programma 03 Wonen en leefomgeving

Saldo

2.113

Lasten

2.114

Baten

-1

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:

-        voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;

-        BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);

-        voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;

-        CAI, breedband en glasvezel aanleg;

-        faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van ondermeer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV).

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 03 Wonen en leefomgeving

Saldo

0

Lasten

10.428

Baten

-10.428

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

-        grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;

-        bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;

-        verkoop van bouwrijpe gronden;

-        in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Programma 03 Wonen en leefomgeving

Saldo

997

Lasten

2.619

Baten

-1.622

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

-        (leges) omgevingsvergunning;

-        bouwtoezicht;

-        basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

-        woningbouw en woningverbetering, renovatie;

-        woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;

-        stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.