Belangrijkste wijzigingen en bevindingen

De gemeente actualiseert tenminste 1 maal per jaar alle actieve grondexploitatieberekeningen. De resultaten van deze actualisatie worden gelijktijdig met de jaarrekening aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Bij planscopewijzigingen of onvoorziene grote financiële tegenvallers binnen een specifiek project, wordt hiervan buiten de geplande momenten om melding gedaan door het college aan de gemeenteraad.

De woningmarkt is volop in beweging. Er is een aanhoudende vraag naar nieuwbouw waardoor de woningprijzen sterk stijgen. Deze sterke vraag kan door beperkte capaciteit bij bouwbedrijven en toeleveranciers niet volledig worden opgevangen. Hierdoor stijgen de bouwkosten sterk. Dit dempt het effect van de gestegen woningprijzen waardoor de grondprijzen beperkt meestijgen. De energietransitie dwingt partijen om energiezuiniger te bouwen en duurzame warmtebronnen toe te passen. Mogelijk leidt krapte aan deskundige installateurs en beschikbare producten tot hogere kostprijzen. Vooral bij de goedkopere woningen is onzeker of vraagprijzen voldoende kunnen stijgen om deze meerkosten af te dekken (maximale hypotheek versus totale woonlasten).

De kantorenmarkt blijft moeilijk. De lokale vraag is naar kantoorruimte is gering. De bestaande voorraad is veelal verouderd. Hierdoor blijven huurprijzen achter bij de landelijke trend. Transformatie naar nieuwe functies en het verbeteren van de bestaande voorraad komt inmiddels op gang.

In het eerste kwartaal 2018 zijn de grondexploitaties geactualiseerd en de resultaten zijn in juni 2018 via het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) in de raad gepresenteerd. Vanwege de vertrouwelijkheid van de plannen (onderhandelingspositie van de gemeente) worden alleen de totaalbedragen genoemd. Het financiële effect van de grondexploitaties op het weerstandsvermogen is € 0,27 miljoen voordelig. Er waren dit jaar geen afboekingen. De totale voorziening voor grondexploitaties bedraagt per 31 december 2017 € 5,9 miljoen op eindwaarde.

Voor de nog niet in exploitatie genomen gronden binnen Spoorzone A1 en Westergouwe (Materieel Vaste Activa) is in 2017 een reserve gevormd vanwege de in 2016 gewijzigde BBV regelgeving.

Voor het eerste kwartaal van 2019 is de volgende actualisatie gepland.