Plan resultaten en risico's grondexploitaties

Bij de jaarrekening worden de grondexploitaties geactualiseerd. Daarbij worden planningen herzien, indexen geactualiseerd en gerealiseerde kosten en opbrengsten verwerkt. Inhoudelijke beleidskeuzes en of planscope wijzigingen worden voorafgaand aan de actualisatie afzonderlijk ter besluitvorming aangeboden.

De actualisatie van grondexploitaties geeft per project een resultaat op eindwaarde. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel worden voorzieningen getroffen bij projecten die sluiten met een financieel tekort. Gemeente is terughoudend ten aanzien van winstnemingen. In principe wordt pas winst genomen bij het afsluiten van een project.

Per project volgt een overzicht van de stand van zaken en de geplande activiteiten.

Spoorzone 

De grondexploitatie beperkt zich tot het noordelijk deelgebied tussen de Spoorstraat en de Dreef. Het hoofdkantoor van Rabobank Gouwestreek is opgeleverd. Voor de onverkochte kavels wordt de bestemming verruimd om andere functies naast kantoren mogelijk te maken.

Begin 2018 heeft de gemeente een tenderprocedure voor de kavel tussen Rabobank en Cinema Gouda uitgeschreven. Helaas is hierop geen inschrijving ontvangen. Eind 2018 wordt de tenderprocedure opnieuw met bijgestelde ambities en verbeterde condities uitgeschreven, waarvan de resultaten begin 2019 worden verwacht. Medio 2018 heeft NS een tenderprocedure gestart voor de hotelkavel met een beperkt woonprogramma.

Westergouwe 

Na de succesvolle verkoop zijn vanaf 2016 de eerste huizen opgeleverd en krijgt fase 1 verder vorm. De voorbelasting voor fase 2 is aangebracht. In 2018 worden de eerste bouwvelden van fase 2 aan projectontwikkelaars verkocht. De planvorming voor fase 3 is opgestart.
De programmering past binnen de kaders van de Regionale Woonagenda en sluit aan bij de Goudse woningbehoefteraming.

Middenwillens 

Het betreft een project van de gemeente en Slokker Vastgoed met ruim 200 woningen. Op het gemeentelijke deel komen circa 120 woningen. In 2017 zijn de eerste en tweede fase opgeleverd. Janssen de Jong projectontwikkeling is gestart met de bouw van 14 koopwoningen in de laatste fase. Woonpartners Midden Holland is gestart met de bouw van 24 sociale huurappartementen. Van de 5 vrije kavels zijn er inmiddels meerdere in optie genomen. In 2020 worden door ProRail in samenwerking met gemeente nooddeuren in het geluidsscherm en brandaanvalspunten aangebracht voor het vergroten van de veiligheid langs het spoor.