Visie gemeentelijk grondbeleid

In 2017 is de nota Grondbeleid herzien. Het grondbeleid is een middel om beleidsdoelstellingen van de gemeente mogelijk te maken. Sociale woningbouw, middenhuur, duurzame ontwikkeling en vergroening en energietransitie zijn daarbij als speerpunten benoemd. De gemeente past actief grondbeleid toe waar het nodig is en hanteert faciliterend grondbeleid waar het kan.

In Gouda zijn meerdere percelen in erfpacht uitgegeven. De meeste erfpachters krijgen sinds 2017 de kans om deze grond te kopen. Voor sociale woningbouw, middenhuur en bijzondere woonvormen is het mogelijk om grond in erfpacht te nemen.

Handboek grondzaken

Het handboek grondzaken bevat rekenspelregels. Als voorbeeld: vaste grondprijzen bij sociale woningbouw en bedrijfsterreinen, residueel rekenen bij koopwoningen. Daarnaast bevat het handboek instrumenten waarmee maatwerk kan worden geleverd rond gemeentelijke ambities bij het bevorderen van middenhuur, energietransitie, duurzaam ontwikkelen, extra kwaliteit etc. Op projectniveau wordt steeds de afweging gemaakt rond diverse ambities en doelstellingen in relatie tot het financiële resultaat. Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad bij het MPG over het toepassen van het grondbeleid instrumentarium.

Grondprijzenbrief 

De grondprijzenbrief bevat grondprijzen voor bijvoorbeeld sociale woningbouw, maatschappelijke instellingen en bedrijfsterreinen. Deze grondprijzen worden jaarlijks geactualiseerd. Het college stelt de grondprijzenbrief vast.

Het college is bevoegd tot het doen van aan- en verkopen van grond en panden zolang dit past binnen de vastgestelde kaders. Deze kaders worden door de gemeenteraad gesteld bij grondexploitaties of bij een begroting waarin een voornemen tot aan- of verkoop is opgenomen.