Onderwijsgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Die verantwoordelijkheid vertaalt zich in een zorgplicht voor de huisvesting. De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van het Rijk. De gemeentelijke gymnastiekzalen zijn in de dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda ondergebracht. Sport.Gouda voert hier het beheer en onderhoud uit. Alleen de gymnastiekzaal aan de Snoystraat wordt nog door gemeente onderhouden en beheerd.

De gemeente stelt jaarlijks een programma Onderwijshuisvesting vast waarin de huisvesting- (en daaraan gerelateerde) aanvragen van de schoolbesturen zijn opgenomen.

Financiële middelen

Groot onderhoud

Jaarlijks is rond de € 900.000 beschikbaar voor het planmatig vervangingsonderhoud.

Bedragen * € 1.000

Rekening
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Stand 1 januari

226

383

383

383

383

383

Dotatie

243

139

97

208

117

139

Uitputting

86

139

97

208

117

139

Dagelijks onderhoud

Voor het groot en dagelijks onderhoud van de bruikleenscholen (waar de gemeente wel eigenaar van is, maar die zonder huurvergoeding ter beschikking worden gesteld) en gymzalen blijft nog wel budget nodig. Voor het onderhoud aan deze gebouwen is in programma 5, Cultuur, Sport en Recreatie, in de begroting 2019 een budget van rond de € 90.000 beschikbaar.