Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, water en groen)

Beleid

Voor het dagelijks beheer van de stad wordt gewerkt met een landelijke beeldsystematiek op basis van het CROW.

Met ingang van 2019 is Cyclus niet meer de uitvoerende partij voor het dagelijks onderhoud. Het onderhoud is aanbesteed en gegund aan een aantal partijen. De gemeente controleert de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud door maandelijks op 100 willekeurige punten kwaliteitsmetingen uit te voeren.

Het groot- en vervangingsonderhoud wordt uitgevoerd wanneer dit technisch noodzakelijk is op basis van door de raad vastgestelde normen. In het beheerplan is een lange termijn doorkijk gemaakt van de noodzakelijke onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. De nota Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud, waarin de staat van de openbare ruimte wordt beschreven met een meerjarige doorkijk, is in november 2016 aan de raad aangeboden. Dit proces volgt een tweejaarlijks cyclus.

Financiële middelen

Groot- en vervangingsonderhoud openbaar gebied

Het groot- en vervangingsonderhoud wordt verrekend met de voorziening "Groot- en vervangingsonderhoud openbaar gebied'. Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze voorziening. Met ingang van 2017 is de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording van kracht. Vanaf dat jaar is er de verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren (op kredieten te verantwoorden). De dotatie aan de voorziening Groot- en vervangingsonderhoud Openbare Ruimte is met ingang van 2017 met € 3,5 miljoen verlaagd. Daarvoor in de plaats is er een reeks investeringsbudgetten opgenomen van € 3,5 miljoen per jaar. Voor het uitgavenniveau Onderhoud Openbare Ruimte heeft dit geen effect.

In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorziening, de kapitaalsprojecten Lange Termijn Investeringen en kapitaalsprojecten Openbare Ruimte PP.

Bedragen * € 1.000

Rekening
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Stand 1 januari

6.084

5.321

5.515

5.329

5.639

6.895

Dotatie

3.541

3.093

2.466

2.792

3.746

4.350

Uitputting

4.303

2.899

2.652

2.482

2.491

2.491

Kapitaalsprojecten Openbare Ruimte PP (investeringen maatschappelijk nut)

2.728

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Kapitaalsprojecten Lange Termijn Investeringen

2.278

3.840

507

0

0

638

Het vervangingsonderhoud Lange Termijn Investeringen wordt ook geactiveerd. De kapitaallasten van deze investeringen worden gecorrigeerd op de dotatie aan de voorziening Groot onderhoud. De kapitaallasten mogen maximaal oplopen tot € 1 miljoen.

Daarnaast is structureel jaarlijks op het CIP een krediet opgenomen van € 1,28 miljoen. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de algemene middelen.

Herstel zakkende bodem

Ook de ophoogprojecten worden vanuit de voorziening groot onderhoud openbare ruimte betaald. Met het afsluiten van het programma Achterstallig onderhoud Zakkende Bodem (2014) is het restantbudget aan de reguliere onderhoudsvoorziening toegevoegd. Alle lopende en nieuwe ophoogprojecten worden sinds dat jaar vanuit de voorziening groot onderhoud betaald.

Dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Bedragen * € 1.000

Rekening
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Wegen

5.679

6.486

6.205

6.063

6.157

6.252

Water

570

529

250

180

180

180

Groen

2.266

2.665

2.968

2.796

2.795

2.795

Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door diverse partijen. De gemeente controleert maandelijks de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud op 100 willekeurige punten. Per 2019 is de uitvoering van het dagelijks onderhoud bij Cyclus afgebouwd en opnieuw in de markt gezet.