Riolering

Beleid

In december 2014 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014-2018 (inclusief een doorkijk en planning over de lange termijn) door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is ook een toekomstbestendige financieringssystematiek van de rioolkosten opgenomen.

Beleidsuitgangspunten de daarmee samenhangende maatregelen voor de komende periode zullen in het GRP 2019-2023 opgenomen worden.

Financiële middelen

Gebaseerd op het GRP 2014-2018 is de planning voor de jaaruitgaven en de inkomsten voor de komende jaren als volgt:

Bedragen * € 1.000

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Stand voorziening per 1 januari

6.867

9.867

14.052

18.517

13.990

10.758

Totaal onderhoud incl. saldo BTW, kostentoerekening en kwijtscheldingen

12.018

10.975

12.015

22.446

22.085

21.727

Opbrengst rioolheffing (eigenaren en gebruikers)

14.138

15.160

16.481

17.919

18.853

19.358

Verrekening voorziening (" - " is onttrekking)

2.120

4.185

4.465

-4.527

-3.232

-2.369

Aanvullende dotatie

880

0

0

0

0

0