Aspecten jaarrekening 2017

Algemene aspecten

De gemeente heeft de beschikking over alle vastgestelde jaarrekeningen 2017 van de verbonden partijen inclusief de accountantsverklaringen. In de accountantsverklaringen wordt aandacht besteed aan de continuïteit van de ondernemingen. Per verbonden partij wordt inzicht gegeven in het financieel belang van de gemeente en wordt aandacht besteedt aan het financieel risico.

Daarbij is uitgangspunt dat de verbonden partij zelf zorgt voor borging van haar financiële risico's middels een weerstandsvermogen. Dit om te voorkomen dat deelnemende gemeenten in verbonden partijen financiële nadelen moeten bekostigen.

Specifieke aspecten

Veiligheidsregio Hollands Midden

De accountant heeft in haar controle van de jaarrekening 2017 vastgesteld dat de een deel van de inkopen nog niet aan de geldende Europese Inkoop en aanbestedingsregels voldoet. Dat heeft er toe geleid dat er een controle verklaring met beperking t.a.v. van de rechtmatigheid is afgegeven. De raad heeft aan VRHM verzocht om dit jaar met een plan van aanpak te komen om te voldoen aan de vereisten van de geldende inkoop- en aanbestedingsregels.

Op dit moment is het saldo van de algemene reserve onvoldoende om de risico´s af te dekken. Er zijn worden maatregelen genomen om het saldo van de algemene reserve te verhogen zodat het weerstandsvermogen voldoende is om de risico´s te dekken.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief heeft al enkele jaren een tekort op de exploitatiebegroting. De tekorten zijn gedekt uit de

egalisatiereserve. Inmiddels is deze reserve uitgeput. Om tot een structureel sluitende begroting (incl. adequaat weerstandsvermogen) te komen en meer transparantie te bieden in de kostenstructuur is een Producten- en Diensten Catalogus (PDC) ontwikkeld. Hiermee kan een betere afstemming plaatsvinden over de dienstverlening. De PDC wordt nu doorgerekend naar kostprijzen.