Lijst Verbonden Partijen

Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2016 is de gemeente voortaan verplicht om in de paragraaf Verbonden Partijen een overzicht op te nemen.

Per verbonden partij is een overzicht opgenomen met daarin opgenomen:

  • Doel en openbaar belang
  • Wijze van dienen gemeentebelang
  • Beleidsvoornemens
  • Risico’s
  • Financiële gegevens

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Midden Holland

Naam verbonden partij

Regio Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.regiomiddenholland.nl

Programma(s)

7. Bestuur en organisatie

Taakveld

0.1 Bestuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20% (Ieder AB lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Regionale beleidsvorming en strategische belangenbehartiging van de aangesloten gemeenten
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2019

Verbreding tafel duurzaamheid met klimaatadaptie, energietransitie en duurzaamheid; Verwacht wordt dat deze verbreding niet tot een extra gemeentelijke bijdrage zal leiden. De regionale strategische agenda zal geactualiseerd c.q. herijkt worden. De koppeling tussen de uitvoering van deze strategische agenda en de reguliere planning- en controlcyclus van de deelnemende gemeenten zal worden versterkt.

Risico's

Bijdrage in 2019

€ 126.284

Bijdrage t.o.v. totaal

31%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

658

745

428

Vreemd vermogen

ultimo

494

390

699

Resultaat

97

291

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Omgevingsdienst Midden-Holland

Naam verbonden partij

Omgevingsdienst Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.odmh.nl

Programma(s)

2. Energie en klimaat 3; Wonen en leefomgeving

Taakveld

7.4 Milieubeheer; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

GR

Deelnemerspercentage

16,0% (Stemverhouding op basis van budget € 100.000 = 1 stem)

Doel en openbaar belang

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen, waarvan 1 lid zitting heeft in het DB.

Beleidsvoornemens 2019

Ondersteuning gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet, en de realisatie van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. Verbeteren dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Risico's

De ODMH heeft een risicoanalyse uitgevoerd volgens de systematiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR), welke uitwijst dat het ODMH over een adequaat weerstandsvermogen beschikt. Dit betekent dat alle additionele resultaten terugvloeien naar de deelnemers. De risicoanalyse zal jaarlijks worden herhaald, om te kunnen beschikken over een actueel risicobeeld en een richtpunt te hebben bij de weging van de financiële buffer.

Bijdrage in 2019

€ 2.811.055

Bijdrage t.o.v. totaal

17%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

3.479

3.493

2.598

Vreemd vermogen

ultimo

11.527

8.538

9.113

Resultaat

735

895

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Naam verbonden partij

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Vestigingsplaats

Schiedam

Website

www.heerlijkbuiten.nl/natuur en recreatieschappen/groenalliantie-middenholland.nl

Programma(s)

1.Economie en onderwijs; 2 Energie en klimaat; 5.Cultuur, sport en recreatie;

Taakveld

3.4 Economische promotie; 7.4 Milieubeheer; 5.1 Sportbeleid en activering

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20%; 5 deelnemende gemeenten met elk 2 AB-leden; ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang

Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden.
Daarnaast is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen.
In de gebiedsadviescommissies zitten 2 raadsleden.

Beleidsvoornemens 2019

Uitvoeren van investeringen o.b.v. de Kwaliteitsimpuls in vrijwel alle beheergebieden; blijven investeren in de routestructuren; versterken van de samenwerking met allereerst Staatsbosbeheer en daarnaast met andere gebiedspartijen voor recreatie en natuurbeheer; grootschalige vervanging van boomopstanden als gevolg van de essentaksterfte.

Risico's

De financiële bijdrage van de provincie wordt afgebouwd naar 90%; onduidelijk is wat er gebeurt vanaf 2026 met de provinciale bijdrage. Bij de herijking van de begroting in 2019 zal het bestuur de eerste stappen zetten om de dekking van het eventueel voorzienbare tekort in 2026 meerjarig te vertalen naar concrete (begrotings-)maatregelen.

Bijdrage in 2019

€ 528.000

Bijdrage t.o.v. totaal

38%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

6.412

8.107

7.682

Vreemd vermogen

ultimo

2.435

3.460

3.788

Resultaat

306

179

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Streekarchief Midden-Holland

Naam verbonden partij

Streekarchief Midden-Holland

Vestigingsplaats:

Gouda

Website:

www.samh.nl

Programma(s):

5. Cultuur sport en recreatie

Taalveld(en):

5.5 Cultureel erfgoed

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

Het conform de archiefwet bewaren van de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het ISMH.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2019:

Het adviseren van de gemeenten over goed archiveren en het duurzaam toegankelijk bewaren van digitale informatie. Open digitale beschikbaarstelling van de collectie is een belangrijke ambitie van het Streekarchief. Het aantal online raadpleegbare collecties van het Streekarchief moet omhoog. Het Streekarchief heeft een sterke staat van dienst opgebouwd in de levering van educatieve producten en diensten. Het Streekarchief wil deze succesformule de komende jaren consolideren en waar het kan ook uitbouwen met nieuwe producten.

Risico's:

De structurele financiële problematiek. Egalisatievoorziening.
Voldoen aan de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming.

Bijdrage in 2019

€ 464.000

Bijdrage t.o.v. totaal

38%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

345

282

333

Vreemd vermogen

ultimo

296

302

270

Resultaat

-14

-54

-14

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Promen

Naam verbonden partij

Promen

Vestigingsplaats

Capelle aan den IJssel

Website

www.promen.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein,

Taakveld

6.4 Begeleide participatie; 6.5 Arbeidsparticipatie

Aard

GR

Deelnemerspercentage

36%

Doel en openbaar belang

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening.
Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het DB en AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen.

Beleidsvoornemens 2019

Volgen in een ondernemingsplan 2019 dat in november naar de raad komt voor een zienswijze.

Risico's

Een financieel risico waar de gemeente mee te maken krijgt is de overstap naar andere arbeidsvoorwaarden en pensioenfonds voor niet doelgroep medewerkers. Het huidig pensioenfonds heeft te kennen gegeven dat Promen per 1-1- 2019 verplicht zal moeten uittreden voor deze doelgroep, omdat deelname van deze groep niet in overeenstemming is met de statuten van pensioenfonds PWRI.

Bijdrage in 2019

€ 9.993

Bijdrage t.o.v. totaal

36%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

1.649

1.783

nb

Vreemd vermogen

ultimo

7.048

8.037

nb

Resultaat

150

313

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Ondernemingsplan

Bedrijvenschap Regio Gouda

Naam verbonden partij

Bedrijvenschap

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.gouwepark.nl

Programma(s)

1. Economie, werk en onderwijs

Taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

13,3% (Ieder AB-lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van een bedrijventerrein Gouwe Park.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De leden van het AB worden door de raden danwel uit de colleges aangewezen. Hiervan moet tenminste 1 lid deel uitmaken van het college van B&W. De gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan.

Beleidsvoornemens 2019

Risico's

Bijdrage in 2019

0

Bijdrage t.o.v. totaal

0

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

0

€ 5.833

€ 7.833

Vreemd vermogen

ultimo

13.869

9.454

150

Resultaat

0

5833

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Grondbank RZG Zuidplas

Naam verbonden partij

Grondbank RZG Zuidplas

Vestigingsplaats:

Den Haag

Website:

www. ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Programma(s):

3. Wonen en leefomgeving

Taalveld(en):

8.3 Wonen en bouwen

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

5%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

Het verwerven van strategische grondposities in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling.
Tevens de verkoop van de verworven gronden tegen een zo gunstig mogelijke waarde ontwikkeling van deze gronden.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.

Beleidsvoornemens 2019:

Risico's:

Bijdrage in 2019

€ 140.000

Bijdrage t.o.v. totaal

6%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

-22.833

-21.458

0

Vreemd vermogen

ultimo

96.087

96.382

93.500

Resultaat

476

1.375

140

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Naam verbonden partij

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.rdog.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein; 6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; 1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden. Daarnaast zet de RDOG in om effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zit een lid die door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college.

Beleidsvoornemens 2019

Vitale ouderen: zo lang mogelijk gezond zelfstandig wonen. Verkleining van gezondheidsverschillen: verschillen overbruggen tussen lage inkomens en opleiding. Bevorderen van een gezonde omgeving: kwaliteit van leefomgeving door o.a. Omgevingswet. Versterking van sociale en fysieke veiligheid: beschermen tegen gevaar in de openbare ruimte.

Risico's

Digitaal dossier, strak projectmanagement; Veilig Thuis: capaciteit vs taken cq meer meldingen; Wegvallen markttaken: heldere tarifering; Onrechtmatige aanbestedingen: beheersing van complexe materie; Project RDOG 2020: governance goed invullen; Privacy en integriteit: mdw opleiden; Aansluiting JGZ op Jeugdhulp: permanente aandacht.

Bijdrage in 2019

€ 3.752.000

Bijdrage t.o.v. totaal

9%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

2.077

923

317

Vreemd vermogen

ultimo

28.853

28.484

19.898

Resultaat

-436

-151

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Veiligheidsregio Hollands Midden

Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.vrhm.nl

Programma(s)

6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Beleidsvoornemens 2019

Risico's

Bijdrage in 2019

€ 4.346.340

Bijdrage t.o.v. totaal

9%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

7.579

5.966

nb

Vreemd vermogen

ultimo

25.570

25.092

nb

Resultaat

840

403

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland

Naam verbonden partij

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Vestigingsplaats:

Leiden

Website:

www. bsgr.nl

Programma(s):

2.Energie en klimaat; 8. Dekkingsmiddelen

Taalveld(en):

7.4 Milieubeheer; 0.61 OZB woningen; 0.62 OZB niet woningen;
0.63 Parkeerbelasting; 0.64 Belastingen overig

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

14,66%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar

Doel en openbaar belang:

Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Beleidsvoornemens 2019:

Risico's:

Bijdrage in 2019

€ 1.119.268

10%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

1.751

2.094

1.113

Vreemd vermogen

ultimo

10.714

4.703

4.960

Resultaat

986

1.294

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Overige verbonden partijen

B.V. Sport.Gouda

Naam verbonden partij

B.V. Sport.Gouda

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.sportpuntgouda.nl

Programma(s)

5. Cultuur, Sport en recreatie

Taakveld

5.1 Sportbeleid en activering; 5.2 Sportaccommodaties

Aard

BV

Deelnemerspercentage

100% stemrecht als aandeelhouder

Doel en openbaar belang

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden.
Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2019

Risico's

Bijdrage in 2019

€ 5.486.754

Bijdrage t.o.v. totaal

n.v.t.

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

1.631

1.467

1.406

Vreemd vermogen

ultimo

2.333

3.481

1.651

Resultaat

-446

-164

32

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. BNG

Naam verbonden partij

N.V. BNG

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

www.BNG.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

0,15%. Er is stemrecht via de aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2019

Risico's

Bijdrage in 2019

geen

Bijdrage tov het totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

3.753.000

4.220.000

nb

Vreemd vermogen

ultimo

154.000.000

140.025.000

nb

Resultaat

503.000

536.000

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Oasen N.V

Naam verbonden partij

Oasen N.V.

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.oasen.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

9,63%
stemrecht als aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.


Beleidsvoornemens 2019

Risico's

Bijdrage in 2019

geen

Bijdrage t.o.v. totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

97.085

103.668

nb

Vreemd vermogen

ultimo

152.765

162.538

nb

Resultaat

3.043

6.583

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. Cyclus

Naam verbonden partij

N.V. Cyclus

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.cyclusnv.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

5.7 Openbaar groen; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

NV

Deelnemerspercentage

Stemrecht als aandeelhouder 23,5 %

Doel en openbaar belang

Advisering en uitvoering afvalbeheer (inzameling, verwerking), reiniging en gladheidsbestrijding.

Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

Beleidsvoornemens 2019

Op basis van de DVO's wordt de prestatie gemonitord. Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt.

Risico's

De recent afgesloten DVO's bieden voor de komende jaren uitvoerings- en financiële zekerheid. De effecten van landelijke nieuwe wet- en regelgeving kunnen consequenties hebben op de DVO-afspraken en daarmee ook voor Gouda een financiële impact hebben.

Bijdrage in 2019

€ 7.317.500

Bijdrage tov totaal

nb

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

10.905

11.408

nb

Vreemd vermogen

ultimo

12.886

10.287

nb

Resultaat

3.107

608

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

Naam verbonden partij

Coöperatieve Parkeerservice u.a.

Vestigingsplaats

Website

www. Parkeerservice.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

2.2 Parkeren

Aard

Coöperatie

Deelnemerspercentage

6,25%

Doel en openbaar belang

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens 2019

Risico's

Bijdrage in 2019

€ 250.000

Bijdrage tov totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

Eigen vermogen

ultimo

495

nb

nb

Vreemd vermogen

ultimo

2.035

nb

nb

Resultaat

-602

nb

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting