Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen

Regio Midden Holland

Voor RMH is de verbreding van de tafel duurzaamheid met klimaatadaptie, energietransitie en duurzaamheid een belangrijke ontwikkeling. Verwacht wordt dat deze verbreding niet tot een extra gemeentelijke bijdrage zal leiden. De regionale strategische agenda zal geactualiseerd c.q. herijkt worden. De koppeling tussen de uitvoering van deze strategische agenda en de reguliere planning- en controlcyclus van de deelnemende gemeenten zal worden versterkt.

ODMH

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt aangepast, maar op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer. De ODMH gaat in haar programmabegroting er vooralsnog uit van het standpunt dat de wet op zijn vroegst op 1 januari 2020 in werking treedt en dat de fasering in twee fasen gehandhaafd blijft, hoewel deze ter discussie staat. Als er meer duidelijkheid is en als de uitkomsten afwijken van de nu gehanteerde standpunten zal de begroting van de ODMH aangepast worden via een begrotingswijziging.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid staat de komende jaren prominent op de agenda bij gemeenten en provincie als gevolg van de klimaatdoelstellingen in Parijs. Het algemeen bestuur heeft aangegeven duurzaamheidsthema’s in gezamenlijkheid af te stemmen en op te willen pakken naar het voorbeeld van de ‘Regionale Energiestrategie’. Zij sturen aan op een regionale opschaling en versnelling. Ook de provincie levert (gestart in 2018 en doorlopend in 2019 en 2020) een bijdrage in de vorm van ondersteuning middels het leveren van een energietransitieregisseur. Het thema duurzaamheid zal een groter urenbeslag opeisen in de komende jaren.

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. Bij het opstellen van Omgevingsvisies, gemeentelijke Omgevingsplannen en de provinciale Omgevingsverordening is de bij de ODMH aanwezige expertise en informatie over de fysieke leefomgeving benodigd. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De ODMH bereidt zich, gezamenlijk met de opdrachtgevers en ketenpartners, voor op de toekomstige ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Externe Veiligheid

De huidige vergoeding voor Impuls Omgevingsveiligheid loopt tot en met 2018. Voor 2019 en 2020 (tot start omgevingswet) is de verwachting dat de Impuls Omgevingsveiligheid doorloopt, in een afgeslankte vorm. Over de precieze invulling is nog niet definitief besloten (stand maart 2018). Om het gat dat ontstaat in de begroting (door de afname van de vergoeding) op te vangen wordt in de jaren 2019 en 2020 de bestemmingreserve externe veiligheid ingezet.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

De Groenalliantie zet het uitvoeren van de (voorgenomen) investeringen in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden (tot in 2021) voort.

Dat betekent ingrepen in vrijwel alle gebieden van de Groenalliantie. In de Goudse gebieden van de Groenalliantie is bij de Oostpolder een informatief bord geplaatst over de historie van de polders rondom Gouda. In de Goudse Hout wordt een natuurspeeltuin gemaakt en wordt de entree aan de kant van de wielerbaan veel aantrekkelijker ingericht. Op termijn zijn nog meer maatregelen voorzien voor de Goudse Hout. Tevens wordt ingezet op het versterken van de samenwerking met Staatsbosbeheer, de provincie en andere gebiedspartijen in de regio (uitvoeren dynamische investeringsagenda Groenalliantie, recreatieprogramma Groene Hart, inspelen op kansen, o.a. duurzaamheid zoals groene energieopwekking). Ook zal gewerkt worden aan het vergroten van de bekendheid en het gebruik van de beheergebieden en routestructuren van de Groenalliantie (branding).

Promen

Promen heeft te maken met inkrimping als gevolg van het hoofdlijnenbesluit 2018-2025, waarin een financiële en juridische knip is ingevoerd tussen de SW en het PW-bedrijf. Voor de WSW zal de kostprijs per SE de komende jaren stijgen, de aantallen nemen echter af. De gevolgen van deze inkrimping worden in 2018 in beeld gebracht door Promen. Gouda werkt samen met Promen aan een samenwerkingsconstruct om op efficiënte en effectieve wijze de uitvoering van de PW te versterken.

RDOG HM

Om aansluiting te houden bij de veranderende omgeving maakt de RDOG HM zich sterk voor een aantal thema’s waaraan gemeenten de komende periode prioriteit hebben gegeven.

Dit betreft:

  • Vitale ouderen: ouderen met een kwetsbare gezondheid blijven met ondersteuning zo lang mogelijk gezond en gelukkig thuis wonen;
  • Verkleinen gezondheidsverschillen: mensen met een lage opleiding en laag inkomen blijven langer in goede gezondheid leven;
  • Bevorderen gezonde omgeving: bewustzijn van duurzaamheid en aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving verhogen;
  • Versterken van de sociale en fysieke veiligheid: mensen beschermen tegen het gevaar dat veroorzaakt wordt of dreigt vanuit menselijk handelen in de openbare ruimte.

Met het verder ontwikkelen van het concept van positieve gezondheid naar beleidsadviezen voor gemeenten en keuzes in de taakuitvoering van de RDOG Hollands Midden maken we een concrete vertaalslag die toepasbaar en bruikbaar is voor bovenstaande thema’s.

Grondbank RZG Zuidplas

Als belangrijkste ontwikkeling voor de Grondbank RZG Zuidplas geldt de bepaling van het (woon)programma in de Zuidplaspolder en de ruimtelijke vertaling daarvan naar de grondeigendommen van de Grondbank. Dit zal in eind 2018 duidelijk moeten worden. Treffen aanvullende voorziening als de waardering van de gronden lager uitvalt dan verwacht. Als er geen ontwikkelperspectief is voor de Zuidplaspolder kan het verlies oplopen tot 60 mln. waarvan reeds 24 mln. is voorzien. Gouda draagt hiervan 6%.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Brandweer

Voor wat betreft de brandweer zal aan de slag gegaan worden met het nieuwe organisatieplan ‘Samen verder’. Dit organisatieplan speelt in op een veranderende samenleving en is gericht op het versterken van de interne samenwerking, en het versterken van het vakmanschap van de medewerkers. 

Verder zaken die spelen bij de brandweer is de verdere ontwikkeling van informatiegericht werken door middel van moderne informatiesystemen. Ook worden er aan de brandweer strengere eisen gesteld als het gaat om arbeidshygiëne rond brandweerbestrijding.

Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden

In voorgaande jaren is geconstateerd dat het samengaan van de meldkamers tot een Landelijke Meldkamerorganisatie niet zo voorspoedig als gewenst verloopt. Dit heeft geleid tot een heroriëntatie waarbij het einddoel nog wel overeind blijft maar waarbij de regionale samenvoegingstrajecten voorlopig nog in het beheer van de veiligheidsregio’s blijft. Er is nu in een transitiestrategie voorzien.

Oranje Kolom

Voor wat betreft de oranje Kolom speelt de verdere organisatorische inbedding van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing in de Veiligheidsregio. Het BGC voert voor de deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio taken uit. 

Voor het BGC en de gemeenten zijn relevante ontwikkelingen het volgende:

  • Terrorismedreiging (terrorismegevolgbestrijding) en de doorwerking daarvan voor evenementenbeleid maar ook de gevolgen van eventuele aanslagen voor gemeenten;
  • Het ontstaan van nieuwe (digitale) communicatiekanalen, waardoor de (risico- en crisis-)communicatie naar de burger continu moet worden aangepast;
  • De trend om bevolkingszorgprocessen meer en meer te (sub)regionaliseren. Dit vereist meer regie en coördinatie vanuit de regio.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

De deelnemersbijdrage wordt vanaf 2019 volledig bepaald door de uitkomsten van het ontwikkelde kostprijscalculatiemodel. Dit betekent echter wel dat de deelnemersbijdrage een voorschot is en dat na afloop van het jaar een afrekening plaatsvindt op basis van het werkelijk aantal aanslagen, aanslagregels, getaxeerde objecten e.d. In 2019 zal de nodige inzet geleverd moeten worden vanwege de verplichte overgang per 01-01-2022 naar een gewijzigde maatvoering voor de waardebepaling van woningen. De huidige maatvoering van inhoud/bruto-vloeroppervlakte wordt dan vervangen door de gebruiksoppervlakte.

In de begroting 2019 is de verlaagde bijdrage vanwege de volledige invoering van het ontwikkelde kostprijscalculatiemodel verwerkt. De kosten vanwege de verplichte overgang per 01-01-2022 naar een gewijzigde maatvoering voor de waardebepaling van woningen worden gedekt uit een door de BSGR gevormde bestemmingsreserve.