Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Lasten

27.467

27.518

26.563

26.417

Baten

-3.221

-3.123

-2.632

-2.632

Saldo van lasten en baten

24.246

24.395

23.931

23.785

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

24.246

24.395

23.931

23.785

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Tweede ijkmoment 2018

0.4 Overhead

936

694

338

167

Coalitieakkoord

0.4 Overhead

40

250

250

250

Totaal

976

944

588

417

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

0.1 Bestuur

3.400

3.400

3.400

3.400

0.2 Burgerzaken

1.100

1.126

1.122

1.116

0.4 Overhead

19.745

19.861

19.409

19.263

Totaal

24.245

24.387

23.931

23.779

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Automatisering

450

400

275

275

Verv.koffieautomaten HvdS

25

0

0

0

Vervanging meubilair Huis van de Stad

125

0

0

120

Zonwering HvdS

29

0

0

0

Totaal

629

400

275

395