Doelen en prestaties

Per doel wordt aangegeven wat de gemeente daarvoor gaat doen.

Ruimte voor initiatieven

Participatie
Bewoners en belanghebbenden worden in een vroeg stadium betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. De participatieladder wordt toegepast en er wordt duidelijk gecommuniceerd over de kaders en regels. De gemeente gaat experimenteren met andere vormen van inspraak dan inloopavonden. De gemeente staat ook open voor challenges in het kader van het Right to Challenge. Binnen de gemeente werken we in een thema overstijgend netwerk samen aan participatie en leren we van elkaar. Hierbij wordt gezocht naar kansen om fysieke en sociale projecten met elkaar te verbinden, de betrokkenheid van bewoners te vergroten en de sociale samenhang in een wijk te stimuleren.

Goudse wijkteams
De Goudse wijkteams ontvangen jaarlijks € 3.000 als werkbudget voor communicatie en kleine uitgaven. Om activiteiten van wijkteams die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, energietransitie en groen mogelijk te maken, zijn er extra middelen beschikbaar voor 2019 en 2020. Voor € 20.000 kunnen de wijkteams gezamenlijke voorstellen indienen. Na 2 jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd.

Doorontwikkeling GoudApot
De gemeente bekijkt in goed overleg met GoudApot hoe het concept het komende jaar verder kan worden ontwikkeld. GoudApot bereikt een brede groep van oude en nieuwe initiatiefnemers. Het budget van € 240.000 wordt jaarlijks nagenoeg volledig besteed aan zeer diverse activiteiten. Het bestuur van GoudApot zoekt naar een goede manier om ruimte te geven aan zowel terugkerende activiteiten als aan nieuwe initiatieven.

Diversiteit, integratie en burgerschap

Beknopte visie en gezamenlijk uitvoeringsprogramma
Diverse organisaties en personen binnen Gouda houden zich bezig met het bevorderen van integratie, omgaan met diversiteit en stimuleren van burgerschap. Mede op basis van gesprekken die met deze partijen zijn gevoerd wordt een beknopte visie opgesteld die dient als kapstok om gezamenlijk tot een uitvoeringsprogramma te komen met concrete acties. Hierbij zullen onderstaande onderwerpen worden betrokken:

Ondertekenen van het Charter Diversiteit
De gemeente ondertekent het Charter Diversiteit en stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer en in het uitgaansleven. Hierover gaat zij in gesprek met werkgevers, uitzendbureaus en horecabedrijven. In gemeentelijk beleid komt meer aandacht voor emancipatie en voor (etnische) minderheden, LHBTI’s, mensen met een beperking - inclusief de fysieke en sociale toegankelijkheid zoals verwoord in het VN-verdrag - en andere kwetsbare groepen in de samenleving.

Ondertekenen van de intentieverklaring Lokaal emancipatiebeleid 2019-2022
In oktober 2018 ondertekende de gemeente ook de intentieverklaring lokaal emancipatiebeleid. Met de ondertekening sluit Gouda aan bij het netwerk van de Regenboogsteden. Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en kennisinstituut Movisie zal de gemeente de sociale veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s op lokaal niveau bevorderen.

Integraal werken aan samen-leven in Goudse buurten met een grote diversiteit
De samenstelling van de bevolking maakt soms dat sociale samenhang niet vanzelfsprekend is. Samen met onder meer bewoners, vrijwilligersorganisaties en professionals gaat de gemeente in de buurt werken aan een integrale aanpak om bewoners met elkaar in contact te brengen. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning. Deze aanpak vormt een onderdeel van het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Integratie.

Actieplan tegen discriminatie
Het Actieplan tegen discriminatie van december 2016 wordt gecontinueerd. Deze acties zijn gericht op tegengaan van jeugdwerkloosheid, bevorderen van de dialoog en verbeteren van de mogelijkheid tot het doen van discriminatiemeldingen.

Gemeentelijke rol ten aanzien van inburgering statushouders
Vanaf 2020 hebben alle Nederlandse gemeenten, en dus ook Gouda, zelf de regie in de inburgering van statushouders. Als voorbereiding wordt bekeken hoe dit in Gouda ingevuld kan worden samen met de bestaande inburgeringsscholen en lokale initiatieven voor statushouders. Er wordt aangesloten bij gemeentelijke ontwikkelingen zoals de vernieuwing van de sociale dienst, het Taalhuis en ontwikkelingen binnen het sociaal domein en bij regionale samenwerkingsverbanden.

Burgerschap
De gemeente vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich Gouwenaar voelt en bijdraagt aan de  samenleving. Kennis van de democratische rechtsstaat. het nadenken over en bespreken van controversiële onderwerpen en het leren discussiëren zijn van grote waarde. Om die reden wordt er gewerkt met maatschappelijke partners aan de verankering van kritische denkvaardigheden en mensenrechten. De gemeente zal dan ook de activiteiten op het gebied van bevordering van burgerschap intensiveren.

Regionale samenwerking

Samenwerking Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. Eind 2016 verankerden zij diverse samenwerkingsafspraken in een bestuursakkoord met de provincie Zuid-Holland, onder meer op het terrein van bodemdaling, toerisme en vervoer en een jaar later vonden alle partijen elkaar bij de aanpak van diverse projecten in het kader van Gebiedsgericht werken. In 2018 is de samenwerking verder geïntensiveerd en is een aanvraag ingediend, samen met nog vijf andere overheden, voor een regiodeal rondom bodemdaling. In 2019 zal het accent in elk geval liggen op het invullen van deze regiodeal, onder de voorwaarde dat het Rijk de aanvraag honoreert, en op de uitvoering van de eerder genoemde projecten in het kader van Gebiedsgericht werken. Onder dat laatste valt ook de Cheese Experience en de Cheese Valley.

Uitvoering strategische agenda regio Midden-Holland

Voor 2019 zijn belangrijke projecten en thema’s uit de strategische agenda van de regio Midden Holland:

  • Het intensiveren van de samenwerking met onderwijsinstellingen en ondernemers (triple helix agenda);
  • Het gezamenlijk optrekken bij het bepalen van de woonopgave en het gasloos maken van woningen;
  • Het realiseren van de afspraken uit het regionale verkeers- en vervoersplan (waaronder de versnelling van de A20 en invulling geven aan de getekende intentieverklaring A12 Gouda - De Meern) waarbij méér dan voorheen de samenhang tussen verschillende vervoersvormen (auto, OV en fiets) wordt gezocht (multimodaliteit);
  • Het uitvoeren van het programma sociaal domein, waarin onder andere wordt ingezet op de transformatie in het sociaal domein, de verbinding tussen het onderwijsdomein en jeugdzorg, de voorbereiding op de overdracht van de centrumfunctie rondom maatschappelijke zorg en beschermd wonen en de aansluiting tussen doelgroepenvervoer en regulier vervoer;
  • Gezamenlijke inzet op het thema klimaatadaptatie en energietransitie.

Toekomstvisie Gouda 2030
College en raad hebben besloten om een toekomstvisie voor Gouda op te laten stellen met 2030 als horizon. Dit traject wordt vóór de zomer van 2019 afgerond. De positie van Gouda in de regio maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt het vervolgtraject bepaald.

G40
De gemeente Gouda maakt onderdeel uit van het Grotestedennetwerk (voorheen de G32). Speerpunten binnen de G40 zijn onder meer de aanpak van de financiële problematiek in het sociaal domein, de voorbereidingen in relatie tot de Omgevingswet en de positionering van steden en regio’s.

4. Raadsbrede samenwerking

De volgende onderwerpen worden in 2019 raadsbreed opgepakt:

  • Energietransitie (bestaande bouw);
  • Klimaatadaptatie (water en groen);
  • Omgevingswet en omgevingsvisie;
  • Gouda 750 jaar.

Samen met de raad wordt gewerkt aan raadsbreed werken in de stad Gouda volgens de door de raad vastgestelde startnotitie met de doelen en uitgangspunten. De intentie van Raadsbreed werken is om meer betrokkenheid en draagvlak voor het democratisch proces en de besluitvorming te creëren en als college en raad samen met de stad op te trekken.

De onderwerpen die betrekking hebben op de gemeentelijke organisatie zijn ondergebracht in de paragraaf bedrijfsvoering.