Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Regio Midden-Holland (RMH)

In de regio Midden-Holland werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen. Daar ligt een formele GR (gemeenschappelijke regeling) aan ten grondslag, maar in de praktijk krijgt de samenwerking in toenemende mate een netwerk-karakter. Als inhoudelijke basis is een aantal jaren geleden een gezamenlijke strategische agenda opgesteld.

Een van de speerpunten in 2019 van de regio Midden-Holland is om te komen tot een actualisering c.q. herijking van deze agenda. Inhoudelijk is het netwerk binnen de regio Midden-Holland georganiseerd langs vijf tafels, namelijk (1) economie, onderwijs en arbeidsmarkt, (2) ruimte en wonen, (3) verkeer en vervoer, (4) sociaal domein en (5) duurzaamheid.

Ambities die voor 2019 zijn uitgesproken in de regio tijdens een regionale conferentie van alle colleges hebben onder meer betrekking op:

  • Het intensiveren van de samenwerking met onderwijsinstellingen en ondernemers (triple helix overleg);
  • Het gezamenlijk optrekken bij het bepalen van de woonopgave en het gasloos maken van woningen;
  • Het realiseren van de afspraken uit het regionale verkeers- en vervoersplan (waaronder de versnelling van de A20 en invulling geven aan de getekende intentieverklaring A12 Gouda - De Meern) waarbij meer dan voorheen de samenhang tussen verschillende vervoersvormen (auto, OV en fiets) wordt gezocht (multimodaliteit);
  • Het uitvoeren van het programma sociaal domein, waarin onder andere wordt ingezet op de transformatie in het sociaal domein, de verbinding tussen het onderwijsdomein en jeugdzorg, de voorbereiding op de overdracht van de centrumfunctie rondom maatschappelijke zorg en beschermd wonen en de aansluiting tussen doelgroepenvervoer en regulier vervoer;
  • Gezamenlijke inzet op het thema klimaatadaptatie.

Andere afspraken voor 2019 zijn om de koppeling tussen de (uitvoering van de) strategische agenda en de reguliere planning- en controlcyclus van de deelnemende gemeenten te versterken.

Tot slot zal gevolgd worden of en zo ja, welke effecten de voorgenomen wetswijziging rondom de Wgr heeft voor gemeenschappelijke regelingen in algemene zin en voor Midden-Holland in het bijzonder.