Doelen en prestaties

Gouda 750

Raadsprogramma

De invulling van het raadsprogramma start in 2019. De participatie rondom het feestjaar en de aanloop daar naartoe wordt onder andere al vormgegeven in een Stuurgroep en het Platform Gouda 750.

Fonds 1272

In 2019 wordt Fonds 1272 opgericht. Hiervoor wordt € 750.000 extra gereserveerd voor het Fonds 1272; dit is beschikbaar als verdubbelaar van bijdragen van externe partijen in het fonds.

Publieksactiviteiten

Met het reeds gestarte project Goudse Geheimen worden ook in 2019 weer bijzondere Goudse verhalen verzameld. In 2021 starten de wijkestafettes, waarbij alle Goudse wijken en organisaties zich presenteren aan de rest van de stad, culminerend in een Grande Finale in 2022.

Gevelherstel

In het licht van Gouda 750 en een strakkere handhaving op instandhoudingswaarden, wordt een stimuleringsregeling ingezet voor herstel van gevels en onderhoud van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Kaas

Cheese Valley

In 2019 gaat een kwartiermaker aan de slag met de uitvoering van een strategisch plan voor Cheese Valley, dat bestaat uit een marketingplan en acties. Lopende activiteiten op het gebied van communicatie en persreizen gaan gewoon door.

Kaasmarkt

Met private partners werkt de gemeente verder aan de ontwikkeling van de kaasmarkten. Met alle kaaspartijen wordt bezien hoe de governance rond het thema kaas kan worden versterkt.

Cheese experience

De gemeente zet zich met de initiatiefnemers in voor de realisatie van de Cheese Experience in de Kazerne (Arcadegebouw). Samen met ondernemers wordt ook het gebied rond de attractie een impuls gegeven.

Watertoerisme en –recreatie

Vaarverbindingen

De proef met de verbinding met Reeuwijk wordt in 2018 geëvalueerd waarna bekeken wordt of in 2019 een voortzetting mogelijk is. Daarnaast blijven we betrokken bij de ontwikkelingen rondom het Rondje Rijn-IJssel en overleggen we met de provincie Zuid-Holland over een agenda waterrecreatie. Waterrecreatie is een van de dragers voor samenwerking in het Groene Hart. Daarbij kijken we ook naar gebiedsmarketing.

Water in de binnenstad

We blijven in gesprek met de Wateralliantie over hun visie op water en het gezamenlijke onderzoek over revitalisering van de zuidelijke binnenstad en de verbinding met de Hollandse IJssel. We zien koppelkansen met het programma klimaatadaptatie om tot uitbreiding van water in de binnenstad te komen. We juichen samenwerking binnen de Wateralliantie toe.

Uitvoeren Programma Binnenstad

In 2019 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma binnenstad vastgesteld. Langs de lijnen van het programma wordt gewerkt aan onder andere:

Inrichting winkelstraten optimaliseren

In 2019 wordt de evaluatie met betrekking tot de uitstallingen afgerond en waar nodig nieuwe beleidsregels vastgesteld. In samenwerking met de GAB (Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking) en de SOG (ondernemers binnenstad) wordt een inspiratiekaart opgesteld om de toegankelijkheid van winkels te verbeteren. Samen met winkeliers en bewoners worden de mogelijkheden onderzocht voor meer groen, water en zitgelegenheid in de binnenstad. Aan de hand van een probleemanalyse worden mogelijkheden verkend om fietsen goed te kunnen stallen in de binnenstad. Ook wordt onderzocht of uitbreiding van het voetgangersgebied in het kernwinkelgebied tot de mogelijkheden behoort en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Ten slotte start de gemeente in 2019 met de voorbereiding voor de actualisering van de horecanota, inclusief blurring.

De levendigheid en sociale veiligheid in de binnenstad vergroten

Gouda continueert de subsidieregeling voor wonen boven winkels (7 woningen per kalenderjaar). Een impuls wordt gegeven aan groen in de binnenstad. De gemeente staat open voor extra publieke voorzieningen in de binnenstad.

Verzakelijking van de relatie met Sport.Gouda

Jaarplannen

Met op te stellen jaarplannen zal Sport.Gouda concretiseren hoe vanaf 2019 invulling wordt gegeven aan zijn taken volgens de dienstverleningsovereenkomst. In kwartaalgesprekken wordt de voortgang besproken.

Aanscherpen van de afspraken met Sport.Gouda

Als de gemeente ondanks de vastgestelde dienstverleningsovereenkomst (dvo) onduidelijkheden ervaart in de onderlinge rol- en taakverdeling, zal dat leiden tot aanvullende afspraken, bijvoorbeeld in de vorm van annexen bij de dvo.

Bewaken dat dienstverlening door Sport.Gouda naar tevredenheid wordt uitgevoerd

Gouda vindt het belangrijk dat klanten (sporters en verenigingen) tevreden zijn over de dienstverlening van Sport.Gouda en dringt er daarom op aan dat op een structurele wijze te organiseren en te monitoren. Dat kan op verschillende manieren ingevuld worden.

Opstellen en uitvoeren van een meerjarig investerings- en onderhoudsplan voor de sportaccommodaties

Opstellen van een meerjarig investerings- en onderhoudsplan

Het bestaande plan dient geactualiseerd te worden, rekening houdend met de beschikbaar gestelde extra bijdrage voor achterstallig onderhoud en noodzakelijke investeringen.

Uitvoeren van de opgestelde planning

Vanaf 2020 volgens planning uitvoeren van de voorgenomen onderhoudsuitgaven en vervangingsinvesteringen.

In samenwerking met sportverenigingen stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de gemeente. Ook op sportcomplexen zijn er veel mogelijkheden om invulling te geven aan een verduurzaming. In samenwerking met Sport.Gouda stimuleert de gemeente sportverenigingen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden en van de bestaande financieringsbronnen.