Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Lasten

17.275

17.715

18.460

17.575

Baten

-2.628

-2.629

-2.628

-2.629

Saldo van lasten en baten

14.647

15.086

15.832

14.946

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

14.647

15.086

15.832

14.946

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Tweede ijkmoment 2018

5.2 Sportaccommodaties

-106

0

0

0

Coalitieakkoord

5.1 Sportbeleid en activering

300

525

600

700

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

20

50

50

50

5.5 Cultureel erfgoed

0

150

900

0

5.6 Media

130

130

130

170

Totaal

344

855

1.680

920

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2.3 Recreatieve havens

158

151

152

151

5.1 Sportbeleid en activering

6.111

6.339

6.412

6.513

5.2 Sportaccommodaties

275

355

296

187

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

3.890

3.877

3.857

3.841

5.4 Musea

2.142

2.144

2.145

2.143

5.5 Cultureel erfgoed

229

379

1.129

229

5.6 Media

1.842

1.842

1.841

1.881

Totaal

14.647

15.087

15.832

14.945

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Mammoet/handbalveld Vires (2021 )

0

0

45

0

Sporthal Tobbe (10 jaar)

834

0

0

0

Sportvelden

375

210

180

305

Vervanging hekwerken

15

15

15

15

Totaal

1.224

225

240

320