Doelen en prestaties

Dit programma heeft een sterke relatie met de opgave in hoofdstuk 4 Sociaal Domein, die zicht richt op ‘aan het werk en meedoen’.

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken, werkt Gouda nauw samen met lokale en regionale arbeidsmarkpartners en wordt de samenhang van de activiteiten bewaakt.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Triple Helix meerjarige agenda
Met partners (gemeenten in de regio Midden-Holland, bedrijfsleven en onderwijs) wordt vanaf 2019, op basis van een gezamenlijk op te stellen meerjarige ‘Triple Helix agenda’, gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en een betere aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en gemeenten. Gouda doet dit vanuit een regierol en voert concrete projecten uit (zie hierna).

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology

De gemeente Gouda continueert de samenwerking in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology (CIV ST) en bouwt dit verder uit. Hiermee wordt een bijdrage geleverd om evenwicht te brengen in vraag en aanbod binnen de techniek. Daarnaast draagt het CIV ST bij aan innovatie. Gouda zet in 2019 in op een uitbreiding van (Goudse) projecten en living labs binnen het CIV ST. De programmamanager vanuit Gouda Onderneemt (mede door de gemeente gefinancierd) speelt hier een verbindende rol.

Opzetten Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg

In 2018 werd door MBO Rijnland een convenant gesloten met onder andere zorgorganisaties. Doel is het opzetten van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn en Zorg, om de frictie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te voorkomen. De gemeente heeft dit convenant ondertekend. Het CIV wordt verder vormgegeven en de samenwerking opgestart.

Acquisitie HBO

Samen met partners wordt in 2019 onderzocht of er mogelijkheden zijn om een HBO Zorg en HBO ICT in Gouda aan te trekken. Voor HBO Zorg zet Gouda in 2019 in op 2 sporen: enerzijds het verkennen van het realiseren van een fysieke locatie en anderzijds op het versterken van de aansluiting tussen bestaande opleidingen en werkgevers. De gemeente heeft een actieve regie rol en weet zich hierin gesteund door een alliantie van zorgpartners en ondersteunende netwerken. We continueren onze inzet om in samenwerking met het bedrijfsleven een HBO ICT naar Gouda te halen.

In het bedrijfsleven zullen nieuwe vacatures en functies ontstaan om de energietransitie te realiseren. Gouda wil dat het onderwijs hierop inspeelt door her- bij- en omscholing en wil het MBO Rijnland stimuleren om een ‘MBO opleiding Energie en milieu’ te starten. In dit kader heeft de gemeente een agenderende en faciliterende rol. Om de energietransitie in 2019 te agenderen bij bedrijven en onderwijs, wil Gouda een regionale conferentie organiseren.

Kom Binnen bij Bedrijven

‘Kom Binnen bij Bedrijven’ wordt, wegens succes in de afgelopen jaren, in 2019 opnieuw in de regio Midden-Holland georganiseerd. Het doel van dit evenement is dat bedrijven hun vacatures en stageplaatsen onder de aandacht brengen, bewoners kennis maken met het bedrijfsleven en werkzoekenden aan het werk komen. Het neveneffect voor de gemeente is, dat het organiseren van dit evenement een manier is om een duurzaam netwerk met bedrijven op te bouwen en werkzoekenden te plaatsen. Dit evenement wordt samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere gemeenten in de regio georganiseerd. De gemeente Gouda neemt zelf als werkgever ook deel.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Door integraal te werken en door een voortdurende inzet op samenwerking met de partners in de regio (zoals het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (zie voetnoot 1), het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (zie voetnoot 2), Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Middelbaar Beroepsonderwijs en Zorgpartners realiseert Gouda een ‘sluitende aanpak jeugdwerkloosheid’.

De inzet op dit thema sluit aan op de Triple Helix agenda zoals hierboven benoemd.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

School@work

Gouda blijft het project School@work ondersteunen, omdat het voorkomt dat jongeren langdurig werkloos worden. Jongeren die niet binnen het reguliere onderwijs passen, behalen binnen School@work een diploma op niveau 1 (of een Boris Praktijkverklaring (zie voetnoot 3)). Dit project is een activiteit van het MBO Rijnland en Promen.

Boris Praktijkverklaringen

Gouda gaat in 2019 Boris Praktijkverklaringen in Gouda promoten. Scholen en Promen leiden al op voor Boris Praktijkverklaringen. Ook het bedrijfsleven is erbij gebaat om deze werkwijze in te voeren. Hiermee worden werkzoekenden omgeschoold met erkende diploma’s en nemen de kansen voor arbeidsbeperkten op werk toe.

Opleidingskeuze met goede kansen op de arbeidsmarkt

Gouda wil dat jongeren een opleiding kiezen met arbeidsmarktperspectief. Om jongeren te helpen bewust te kiezen, brengt Gouda jaarlijks een overzicht uit met de meest kansrijke beroepen. Deze wordt bij alle scholen onder de aandacht gebracht.

Sluitende aanpak stage- en leerwerkplekken

Samen met het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zet Gouda in op voldoende stage- en leerwerkplekken. Hiermee draagt Gouda bij aan het voorkomen dat jongeren hun opleiding vroegtijdig onderbreken. Dit thema wordt op de onderwijsagenda geagendeerd.

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

Om het vestigingsklimaat in Gouda en de regio te versterken is een Economische Agenda 2018-2020 opgesteld. In deze agenda zijn negen thema’s benoemd die het vestigingsklimaat beïnvloeden, waaronder stadsmarketing en toerisme, programma binnenstad, mobiliteit en bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze thema’s worden uitgewerkt in andere onderdelen van de programmabegroting. Met Gouda Onderneemt wordt samengewerkt om deze uit te voeren.

Daar waar nodig vindt samenwerking met andere gemeenten in de regio plaats om de circulaire economie vorm te geven, de energietransitie mogelijk te maken en uitvoering te geven aan de Triple Helix samenwerking.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Clustering detailhandel

Gouda zet, conform het beleidsvoornemen in de Winkelvisie, in op clustering van Perifere Detailhandels Vestigingen (PDV-winkels) op het bedrijventerrein Goudse Poort. Hiertoe wordt in 2019 een uitvoeringsplan opgesteld, waarin de mogelijkheden worden verkend. Dit gebeurt in samenhang met de uitvoering van de ontwikkelstrategie Goudse Poort, die wij samen met de eigenaren en gebruikers verder gaan uitwerken. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Ten aanzien van daadwerkelijke verplaatsing zijn bedrijven zelf aan zet.

Versterken vestigingsklimaat

De uitvoering van de economische agenda 2018-2020 wordt samen met Gouda Onderneemt verder opgepakt. De programmamanager die de gemeente en Gouda Onderneemt samen hebben aangesteld, heeft hierin een stimulerende rol. Jaarlijks worden prioriteiten bepaald en concrete projecten benoemd in samenwerking met de Triple Helix partners.

Circulaire economie

De circulaire economie geldt als uitgangspunt. Afval is grondstof. In ons beleid en de uitvoering neemt Gouda kansen voor circulariteit mee in de afwegingen die worden gemaakt. In 2018 heeft een verkenning van de mogelijkheid van een Ecopark plaats gevonden. Deze verkenning wordt uitgewerkt in een plan van aanpak.

Uitvoeringsprogramma binnenstad

Zie programma 5.

Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval

De gemeente werkt met Goudse scholen aan de totstandbrenging van een gezamenlijke Goudse onderwijsagenda. Dit met als doel om onder andere het onderwijs te versterken en schooluitval tegen te gaan.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Doorlopende leer en ontwikkellijnen

De overgang tussen voorschoolsonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs e.v. wordt in 2019 doorontwikkeld. Tevens wordt ingezet op een soepele overgang van VMBO naar middelbaar beroepsonderwijs (MBO) om uitval te voorkomen. Jongeren vanuit het VMBO worden gestimuleerd om voor een technisch beroep te kiezen. Om dit te realiseren wordt in 2019 via een regionale aanvraag door de scholen subsidie aangevraagd.

Voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid en samenwerking Brede school en Weekendschool

Gouda zet in op het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dit wordt gedaan binnen de landelijk kaders, ingevuld met gemeentelijk beleid. In 2018 is het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt in 2019 vastgesteld, hoe het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en de samenwerking daarbinnen met de Brede school en de Weekendschool verder wordt vormgegeven en uitgevoerd.

Passend onderwijs en versterken samenhang jeugdhulp-onderwijs

Gouda geeft een impuls aan passend onderwijs. Op basis van een lopend onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg (waarvan de onderzoeksresultaten in maart 2019 bekend zijn) wordt in 2019 een ontwikkelagenda via het ‘overeenstemmingsgericht overleg ‘(OOGO) opgesteld en uitgevoerd. De komende jaren wordt de voortgang gemonitord en de aanpak doorontwikkeld.

Reductie schooluitval en bieden van kansen aan jongeren die een startkwalificatie willen behalen

Binnen het Regionaal Meldpunt Schoolverlaters en door Leerplicht wordt voortdurend gewerkt aan het ‘voorkomen van voortijdige schoolverlaters’. Jongeren die niet terug naar school kunnen, worden toegeleid naar werk. Tevens wordt meer integraal gewerkt met het zorgdomein. Ook eerdere ‘voortijdige schoolverlaters’ worden opgepakt en zoveel mogelijk toegeleid naar werk en/of school. ‘Groenpluk’ (jongeren die voortijdige hun BBL-opleiding afbreken, omdat ze niet meer één dag per week naar school gaan) krijgt in 2019 extra aandacht met als doel dit tegen te gaan.

Kosten efficiënte onderwijshuisvesting met duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

Meerjarige aanpak vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan

Samen met het onderwijsveld is een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Uitgangspunt is een goede balans tussen kosten én duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen, onder andere gebaseerd op een clustering van scholen. In het najaar van 2018 wordt een meerjarig uitvoeringsprogramma voorgelegd aan de raad, wat vervolgens in nauwe samenwerking met de scholen vanaf 2019 gefaseerd wordt uitgevoerd. Periodieke herijkingsmomenten dragen er toe bij dat dit binnen de gestelde kaders gebeurd.

Huisvestingsopgaven buiten Integraal Huisvestingsplan

In 2019 worden onder andere verdere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuw, permanent schoolgebouw in Westergouwe.

Voetnoten/toelichtingen

  1. Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Heeft wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zoals erkennen en begeleiden leerbedrijven en onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur.
  2. Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Het RMC registreert (potentiële) voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) en zorgt ervoor dat ze via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een startkwalificatie halen.
  3. Een Boris praktijkverklaring is een deeldiploma. Hierop staan de werkprocessen die een leerling beheerst. De leerling kan met zijn verklaring aan anderen laten zien wat zijn vaardigheden zijn. De verklaringen worden door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.
  4. Bronnen van de belangrijkste indicatoren: schoolverlaters: DUO; jeugdwerkloosheid: UWV; kantoren: Cushman & Wakefield.