Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Lasten

18.451

20.403

19.150

19.019

Baten

-6.847

-8.133

-6.235

-6.237

Saldo van lasten en baten

11.604

12.270

12.915

12.782

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

11.604

12.270

12.915

12.782

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

College- en raadsbesluiten

2.4 Economische havens en waterwegen

22

165

309

452

Coalitieakkoord

2.4 Economische havens en waterwegen

-25

-50

-50

-50

3.4 Economische promotie

100

185

185

185

4.2 Onderwijshuisvesting

0

78

232

522

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

80

80

80

80

Tweede ijkmoment 2018

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-50

-50

-50

0

4.2 Onderwijshuisvesting

-443

0

0

0

Totaal

-316

408

706

1.189

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2.4 Economische havens en waterwegen

766

845

991

1.132

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

48

47

46

45

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-28

-28

-28

22

3.4 Economische promotie

1.882

1.934

1.911

1.797

4.2 Onderwijshuisvesting

6.854

7.348

7.830

7.621

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.077

2.124

2.165

2.163

Totaal

11.599

12.270

12.915

12.780

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Watersysteem Historische Binnenstad deel 2

225

0

0

0

Integraal Huisvestingsplan

1.000

2.000

3.800

3.800

Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20

200

0

0

0

Renovatie Goudse Waarden

0

8.072

0

0

Vernieuwbouw De Ark

5.719

0

0

0

Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel

0

0

0

518

Totaal

7.144

10.072

3.800

4.318