Beleidsuitgangspunten gemeentelijke heffingen in 2019

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB-ramingen zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4% (prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product zoals opgenomen in de circulaire Gemeentefonds mei 2018). Dit betekent dat voor de objecten die de gemiddelde waarde-ontwikkeling volgen, de OZB-aanslag 2019 eveneens met ongeveer 2,4% stijgt. De werkelijke OZB-tarieven 2019 worden nog gecorrigeerd op basis van de hertaxatie met als peildatum 1 januari 2018.

Reinigingsheffingen, rioolheffingen en marktgelden

De reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) worden bepaald op basis van actuele berekeningen in relatie tot kostendekkende tarieven. Vanaf 2019 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief (voor 2019 bepaald op € 209,--) en een variabel tarief. In 2018 is in het kader van 'Afval scheiden Loont' het aantal aanbiedingen van restafval door huishoudens gemeten. Dit aantal is bepalend voor het variabele tarief van de afvalstoffenheffing in 2019. Naar verwachting zal het gemiddelde variabele tarief 2019 uitkomen op € 75,--. Vanwege een betere afvalscheiding en een voordeliger nieuw afvalcontract met Cyclus daalt de afvalstoffenheffing voor een huishouden in 2019 gemiddeld met 12,8%.

Overeenkomstig het raadsbesluit van 8 maart 2017 en de nadere uitwerking zoals verwoord in een memo aan uw raad van 17 oktober 2017 zal in de Verordening reinigingsheffingen 2019 worden voorgesteld om belastingplichtigen die vanwege chronische ziekte of aandoening een substantiële hoeveelheid medisch afval aanbieden te compenseren door middel van het toepassen van een korting op het aantal keren dat restafval wordt aangeboden. Deze compensatie bedraagt maximaal € 75,--. Tot en met 2018 bestaat de mogelijkheid om volledige kwijtschelding te verkrijgen van de aanslag afvalstoffenheffing. Met inachtneming van vorenvermeld raadsbesluit en raadsmemo zal aan uw raad worden voorgesteld om het kwijtscheldingsbesluit in die zin aan te passen dat vanaf 2019 voor het vaste tarief de mogelijkheid blijft bestaan om volledige kwijtschelding te verkrijgen en voor het variabele tarief een maximum gaat gelden van € 75,--. Dit bedrag is gebaseerd op het geschatte gemiddeld aantal aanbiedingen van restafval door huishoudens in Gouda. Op deze wijze worden belastingplichtigen die voor kwijtschelding in aanmerking komen ook gestimuleerd om hun afval te scheiden.

In 2014 heeft de raad besloten tot een nieuwe en toekomstbestendige financiering van de rioleringssystematiek. Zonder andere ontwikkelingen zouden de rioolheffingen 2019 hierdoor als volgt stijgen: een verhoging van het eigenarentarief met 17,4% (inclusief 2,4% inflatie) en van het gebruikerstarief met 9,4% (inclusief 2,4% inflatie). Actuele berekeningen wijzen uit dat de stijging van het eigenarentarief beperkt kan blijven tot 11,4% (9% plus inflatie).

De verhoging van de marktgelden zal naar verwachting uitkomen op het inflatiepercentage van 2,4%.

Havengelden, hondenbelasting, toeristenbelasting, leges, precariobelasting en staangelden

De tarieven van de havengelden, hondenbelasting en toeristenbelasting worden verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4%.

In algemene zin worden de legestarieven verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4%. Waarschijnlijk zullen enkele nieuwe belastbare feiten worden opgenomen c.q. bestaande belastbare feiten worden gewijzigd in relatie tot onder meer gewijzigde regelgeving. Verder moet rekening worden gehouden met de door de hogere overheid vastgestelde maximum tarieven.

De tarieven precariobelasting worden verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4%. Het tarief voor kabels en leidingen blijft ongewijzigd omdat verhoging hiervan niet meer is toegestaan en deze belasting met ingang van 2022 moet worden afgeschaft. In 2019 vervalt het tijdelijk gehalveerde precariotarief voor terrassen en het tijdelijke 0-precariotarief voor uitstallingen dat in 2017 en 2018 van toepassing is geweest (vanwege invoeringskosten nieuw terrassenbeleid resp. pilot uitstallingen).

Aangaande de huidige precariotarieven voor het gebruik van de Markt wordt het volgende opgemerkt. Het blijkt dat de hoogte van deze tarieven nogal eens een belemmering vormt voor het (blijven) organiseren van evenementen en toeristische markten. Omdat deze activiteiten voor de aantrekkingskracht van Gouda en het aantal bezoekers in de stad belangrijk zijn wordt voorgesteld om de precariotarieven voor de Markt te verlagen met 40%. Dekking voor de lagere opbrengst precariobelasting kan gevonden worden in de autonome groei van de opbrengst toeristenbelasting.

De staangelden worden verhoogd met het percentage van de maximale jaarlijkse huurverhoging voor woonwagenstandplaatsen van 2,9%.

Parkeerbelastingen

Vanaf 2019 mag het kostenelement van de naheffingsaanslag parkeerbelasting met € 0,70 worden verhoogd. Omdat de in rekening gebrachte kosten bij een naheffingsaanslag in Gouda niet kostendekkend zijn, wordt deze verhoging doorberekend. De kosten van de naheffingsaanslag komen daarmee op € 62,70. Verder is in het Coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen dat parkeren voor gehandicapten gratis wordt. Hieraan wordt uitvoering gegeven door enerzijds aan uw raad in het kader van de vaststelling van de belastingverordeningen 2019 voor te stellen om per 1 januari 2019 het specifieke tarief voor het parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats in sector 1 te schrappen. Anderzijds zal het college vóór 1 januari 2019 het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen wijzigen zodat vanaf 1 januari 2019 in geheel Gouda het parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats gratis zal zijn.