Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. overzicht lokale heffingen;
  2. overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

1. Overzicht lokale heffingen

In het onderstaande overzicht staan de geraamde opbrengsten voor 2019.

Belasting

Geraamde opbrengst 2019

Geraamde Kwijtschelding 2019

Geraamde opbrengst 2018

Tarieven 2019

OZB eigenaar woning

7.320.025

6.940

7.176.992

0,1177%

OZB eigenaar niet-woning

4.059.302

3.988.633

0,3201%

OZB gebruiker niet-woning

3.092.965

3.060

3.039.224

0,2552%

Afvalstoffenheffing

8.521.914

722.500

9.340.000

284,00

Rioolheffing eigenaren

7.951.305

7.314.387

244,35

Rioolheffing gebruikers

8.529.299

         589.174  

7.846.082

243,60

De geraamde opbrengsten zijn bruto-opbrengsten zonder aftrek van geraamde kwijtscheldingen.

De OZB-tarieven zijn nog gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2017 en moeten dus nog worden gecorrigeerd op basis van de hertaxatie met peildatum 1 januari 2018.

De OZB-tarieven van een niet-woning zijn inclusief een opslag van 7% ten behoeve van het Ondernemersfonds Gouda (OFG). Het OFG ontvangt jaarlijks een subsidie van 7% van de OZB-inkomsten van niet-woningen van twee jaar daarvoor. In de begroting 2019 is voor deze subsidie een bedrag van € 506.478 opgenomen.

De afvalstoffenheffing is de som van het vaste tarief (€ 209,00) en het gemiddelde variabele tarief (€ 75,00). De geraamde opbrengst afvalstoffenheffing is exclusief de reinigingsrechten bedrijven.

2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel is de lastendruk in Gouda in het jaar 2019 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder vermeld. Voor de berekening van de OZB is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 186.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2018).

 

 2018

2019

Verschil in %

 

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

213,70

  

218,90

2,4%

 

Afvalstoffenheffing

325,80

325,80

284,00

284,00

- 12,8%

- 12,8%

Rioolheffing eigenaar

219,35

 

244,35

11,4%

 

Rioolheffing gebruiker

222,60

 222,60

243,60

243,60

9,4%

9,4%

Totaal

981,45

548,40

990,85

527,60

 1,0%

- 3,8%