Doelen en prestaties

Om de doelen te bereiken is een integrale blik nodig met de nadruk op samenwerking en onderlinge samenhang. Initiatieven vanuit de samenleving worden gesteund en gefaciliteerd. Samengewerkt wordt met de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) en de Goudse Cliëntenraad (GCR).

Binnen het sociaal domein blijft het in balans houden van inkomsten en uitgaven een punt van aandacht. De taakstellingen, die onder meer in het kader van de bestuursopdracht Financieel Gezond Sociaal Gouda zijn ingevuld met een pakket aan maatregelen, worden in 2019 en verder met prioriteit uitgevoerd. Het gaat om het langer of weer thuis wonen van mensen die nu intramuraal beschermd wonen en om kinderen een veilige oplossing thuis te bieden in plaats van opname in een residentieel of gesloten verblijf. Daar waar dit mogelijk is, kinderen te helpen met basis GGZ in plaats van (duurdere) specialistische GGZ en het optimaliseren van het nieuwe inkoop- en toegangsmodel.

De thema’s waarop ingezet wordt, zijn:

  1. Optimaliseren van schakels in de keten van zorg en ondersteuning;
  2. Integrale toegang;
  3. Preventie;
  4. Dagelijkse leefomgeving;
  5. Armoede en schulddienstverlening;
  6. Aan het werk en meedoen/ programma “Naar een nieuwe sociale dienst”;
  7. Programma Vernieuwing sociaal domein

Thema 1: Optimaliseren van schakels in de keten van zorg en ondersteuning

Aanpak personen met verward gedrag
In 2019 wordt gestuurd op een sluitende aanpak. Het doel is om inwoners een veilig gevoel te geven in de eigen woon- en leefomgeving ervaren en om mensen met verward gedrag snel de juiste zorg en ondersteuning te laten ontvangen.

Transformatie jeugd GGZ
Kwalitatief goede en passende specialistische GGZ zorg met een verschuiving naar oplossingen in de dagelijkse leefomgeving. In 2019 wordt ingezet op de verschuiving in de verhouding van meer basis GGZ ten opzichte van de specialistische GGZ.

Regionale visie
Na een evaluatie van de resultaten sinds 2015 van inkoop en subsidie wordt in samenwerking met partners in het veld de regionale visie herijkt.

Nieuwe ondersteuningsconcepten ontwikkelen met andere financiers
Gouda is bereid te investeren in samenwerking met andere financiers. Inzet is de start van een gezamenlijke pilot.

Minder maatwerk, meer algemene voorzieningen
Hulpverlening dichtbij huis en zonder beschikking: dat is de wens van inwoners. Dit sluit aan bij de financiële kaders. Onderzocht wordt wat de volgende stappen zijn in het afschalen van maatwerk naar algemene voorzieningen.

Wet verplichte GGZ
Gouda zet in op een zorgvuldige implementatie van de nieuwe wet verplichte GGZ (WVGGZ) per 1 januari 2020. Decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang en transformatie van de zorg.
Afspraken rond zorg lokaal en regionaal en daarbij horende financiële afspraken worden voorbereid. Uitgangspunt is zo lokaal mogelijk, ook in de andere gemeenten in Midden Holland en regionaal waar nodig.

Thema 2: Integrale toegang

Integrale toegang complexe en meervoudige vraagstukken
In 2019 wordt de gemeentelijke proeftuin levensbrede en integrale toegang voor complexe en meervoudige vraagstukken of hulpvraag voortgezet en volgt verdere visievorming voor het model van integrale toegang sociaal domein voor iedereen op langere termijn.

Sociaal teams
In 2019 leveren drie teams in drie gebieden beschikkingsvrije en laagdrempelige basishulp. Daarnaast leveren zij zorgcoördinatie, bemoeizorg, advisering over maatwerk en worden vernieuwende oplossingen voor inwoners van 0 tot 100+ gerealiseerd. Monitoring, bijsturing waar nodig. Goede inzet op afschalen, waar nodig tijdig opschalen en samenwerking met de partners in de keten staan centraal.

Thema 3: Preventie

Preventie kinderen en jongeren

Vroegsignalering staat hier centraal, met als doel gerichte acties ter voorkoming van problemen waaronder de gevolgen van complexe echtscheidingen. Er vindt in 2019 een analyse van de problematiek plaats en mogelijke oplossingen.

Aanpak huislijk geweld
In 2019 vindt de implementatie van de regiovisie plaats met als doel het voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld. In bovenregionaal verband wordt het programma “Geweld hoort nergens thuis” uitgevoerd.

Preventieve ouderenzorg
Aansluitend op de G40 en op het landelijk programma Langer thuis van het ministerie van VWS worden acties uitgevoerd met als doel goede ondersteuning en zorg thuis van kwetsbare ouderen. Centraal staan hierbij het voorkomen van eenzaamheid, slimme toepassingen thuis (domotica) en professionele en informele ondersteuning thuis.

Thema 4: Dagelijkse leefomgeving

Gewoon thuis
In 2019 wordt het plan van aanpak transformatie van beschermd wonen en opvang naar (voor wie dat kan) ambulante woonvormen met flexibele intensieve begeleiding uitgevoerd en verbreed naar maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Gewoon thuis jeugd
In 2019 wordt het regionaal plan van aanpak transformatiefonds jeugd uitgewerkt en uitgevoerd. Het streven is dat meer kinderen in plaats van opname in residentieel of gesloten verblijf een oplossing thuis geboden wordt.

Diverse woonconcepten
Met het oog op de hierboven genoemde ambities worden in 2019 diverse woonconcepten beproefd. Dit vergt het nodige van de woningvoorraad en woningprogrammering.

Passende inrichting van de woonomgeving
In 2019 worden benodigde acties geïnventariseerd en gestart met de uitvoering ervan om de woonomgeving zodanig in te richten dat iedereen goed en veilig in de wijk kan wonen (zowel op gebied van voorzieningen als fysieke omgeving).

Mantelzorg
De aansluiting van Wmo, Wlz en Zvw en het faciliteren van mantelzorgers wordt waar mogelijk verbeterd. De inzet is de mantelzorgpas om te zetten naar de Rotterdampas (met mantelzorgpakket). De mogelijkheden voor respijtzorg worden verbeterd.

Thema 5: Armoede en schulddienstverlening

Schulddienstverlening

In 2019 wordt de nieuwe werkwijze verder geïmplementeerd. Er wordt een start gemaakt met de verbinding met de werkwijze integrale toegang. In het licht van de modernisering bijzondere bijstand wordt ingezet op het verkrijgen van grip op de kosten bijzondere bijstand door bewindvoering.

Armoedebestrijding
De acties, zoals bepaald in de armoedenota, worden uitgevoerd.

Thema 6: Aan het werk en meedoen en programma “Naar een nieuwe sociale dienst”

Bijstandsgerechtigden aan het werk en effectieve en efficiënte dienstverlening op maat voor werkzoekenden

In 2019 wordt het programma “naar een nieuwe sociale dienst” uitgevoerd. Dit moet leiden tot meer werkzoekenden in beeld, meer inwoners die werken of anderszins participeren, ondernemersnetwerk en duurzaam verbeterde bedrijfsvoering en structurele bestandsdaling. Vanaf 2019 moet dit leiden tot een bestandsdaling met 200 langdurig bijstandsgerechtigden.

Ruimte voor experimenten
In 2019 wordt begonnen met de opzet van een sociale coöperatie. Om ondernemerszin te stimuleren en om mensen aan het werk te krijgen.

Maximale inzet voor inburgering; begeleiden bij taalverwerving, integratie en werk
De statushouders zijn in beeld en krijgen waar nodig maatwerkbegeleiding richting school, werk, vrijwilligerswerk. Het taalonderwijs voor statushouders komt in eigen beheer.

Taalhuis
Het taalhuis wordt gecontinueerd met extra aandacht voor allochtonen met taalproblemen.

Promen
Vernieuwen van de samenwerking met Promen. Het samenwerkingsconstruct met Promen wordt vernieuwd.

UWV
Er wordt duurzaam samengewerkt met het UWV.

Thema 7: Programma Vernieuwing sociaal domein

Het programma vernieuwing sociaal domein verbindt de inhoudelijke veranderopgave met de financiële kaders binnen het sociaal domein. Het programma is opgebouwd langs drie programmalijnen:

Analyse en monitoring
Er komt een optimaliseringsslag op de monitoring en analyse van gegevens in het sociaal domein. In 2019 wordt het plan van aanpak informatievoorziening geborgd in de reguliere werkwijze.

Invulling taakstelling.
In 2019 worden de maatregelen van de bestuursopdracht uitgevoerd. Het doel is om duurzaam binnen de financiële kaders invulling te geven aan de ambities van het sociaal domein.

Integrale beleidsnota sociaal domein.
Nieuw integraal beleid wordt geformuleerd langs de thema’s zoals hierboven benoemd. De integrale nota wordt ter besluitvorming gebracht ten behoeve van implementatie voor de periode 2020 en verder.

Het sociaal domein heeft een stevige verbinding met economie, werk en onderwijs. Gouda is gebaat bij een sterke economie en optimale afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Specifiek is er aandacht voor matching met de “onderkant van de arbeidsmarkt”. Er moet goed onderwijsaanbod zijn. Onderwijs en jeugdhulp moeten aansluiten. Langer/ weer thuis wonen voor ouderen en mensen met een beperking maakt afstemming met bouwen en wonen en leefbaarheid en veiligheid noodzakelijk. Doelgroepenvervoer in het sociaal domein past in de OV-visie. De reikwijdte van het VN-verdrag is breed en heeft veel te maken met de fysieke inrichting van de stad. Gezondheid en sport horen bij elkaar.