Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 4 Sociaal domein

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Lasten

116.148

113.864

112.372

111.957

Baten

-25.775

-25.585

-25.387

-25.287

Saldo van lasten en baten

90.373

88.279

86.985

86.670

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

90.373

88.279

86.985

86.670

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Meicirculaire 2018

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-214

-240

-520

-511

6.3 Inkomensregelingen

13

13

13

13

6.4 Begeleide participatie

251

203

181

194

6.5 Arbeidsparticipatie

-91

-59

-35

-6

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.481

1.692

1.796

1.992

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-12.191

-12.620

-12.788

-12.739

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

789

864

783

891

Coalitieakkoord

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

55

55

35

35

6.3 Inkomensregelingen

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

Tweede ijkmoment 2018

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

100

84

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

160

160

0

0

Totaal

-11.007

-11.192

-11.635

-11.231

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.450

7.156

6.906

6.912

6.2 Wijkteams

6.422

6.456

6.455

6.456

6.3 Inkomensregelingen

7.446

6.981

6.631

5.636

6.4 Begeleide participatie

11.001

10.634

10.165

10.178

6.5 Arbeidsparticipatie

3.008

3.076

2.974

3.107

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.926

2.926

2.925

2.926

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

11.399

11.563

11.708

11.892

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.591

14.313

14.236

14.471

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

20.370

20.442

20.261

20.366

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

2.227

2.227

2.256

2.256

7.1 Volksgezondheid

2.487

2.458

2.427

2.427

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

41

41

41

41

Totaal

90.368

88.273

86.985

86.668

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Aanpassing Lekkenburg

1.014

0

0

0

Totaal

1.014

0

0

0