Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Promen

Een van de doelen binnen het programma sociaal domein is dat iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of actief is voor de samenleving. Voor wie dat nodig heeft, is een veilig vangnet beschikbaar. Promen levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van dit programma door het leveren van diensten voor inwoners die ondersteuning krijgen op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet. Via deze weg krijgen meer inwoners de kans om te werken in zo regulier mogelijk werk en waar nodig op een beschutte werkplek.

Voor de WSW geldt dat er sprake is van solidariteit binnen de GR. Voor de Participatiewet kan de gemeente Gouda zelf bepalen op welke wijze zij Promen wil inzetten, waarbij de kosten en baten volledig ten laste komen van de eigen gemeente en niet langer regionaal verrekend worden. Uitgangspunt van Gouda is om de opgebouwde kennis en kunde van Promen voor de inwoners met een arbeidsbeperking optimaal te benutten. Daarom wordt toe gewerkt naar een situatie waarin Gouda en Promen gezamenlijk werken aan goede dienstverlening op basis van gedeelde doelen (in plaats van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie).

Regionale Dienst Openbare Gezondheidsdienst Hollands Midden (RDOG HM)

De meest omvangrijke taak van de RDOG HM is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft o.a. over- en ondergewicht, kindermishandeling, internetgebruik en school-/ziekteverzuim/schooluitval. De RDOG HM voert werkzaamheden uit voor Veilig Thuis (voorheen Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk geweld), het Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg. Kwetsbare Kinderen (BKK) en draagt zij bij aan het op gang brengen van de hulpverlening bij een huisverbod.

Ten slotte ondersteunt de RDOG HM gemeenten in de ontwikkeling van beleid voor kwetsbare burgers.