Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Lasten

41.380

36.358

42.903

43.760

Baten

-16.622

-12.284

-17.460

-17.641

Saldo van lasten en baten

24.758

24.074

25.443

26.119

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

24.758

24.074

25.443

26.119

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

College- en raadsbesluiten

2.1 Verkeer en vervoer

0

92

185

280

Coalitieakkoord

2.1 Verkeer en vervoer

-175

-300

-300

-300

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

80

230

1.030

1.480

8.1 Ruimtelijke ordening

260

460

60

10

8.3 Wonen en bouwen

230

280

280

230

Tweede ijkmoment 2018

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-67

0

0

0

2.1 Verkeer en vervoer

-145

-207

-21

-115

Totaal

183

555

1.234

1.585

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.885

848

588

574

2.1 Verkeer en vervoer

14.279

14.493

15.701

15.993

2.2 Parkeren

996

985

1.001

1.070

2.5 Openbaar vervoer

127

125

123

121

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

4.377

4.479

5.276

5.724

8.1 Ruimtelijke ordening

2.111

2.106

1.707

1.654

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

0

0

-1

0

8.3 Wonen en bouwen

998

1.048

1.048

998

Totaal

24.773

24.084

25.443

26.134

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Verduurzaming Vastgoed 2018

1.613

166

0

0

Herinr.Sportlaan js 2018

0

0

235

0

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

0

4.057

0

0

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid

250

250

0

0

Investeringen PP jaarschijf 2019

3.500

3.500

3.500

3.500

Mobiliteitsplan

315

230

280

0

PP CIP jaarschijf

1.155

2.700

538

1.280

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2019

170

0

0

638

Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)

0

300

0

0

Totaal

7.003

11.203

4.553

5.418