Doelen en prestaties

Versnelling woningbouw Gouda

Programma versnelling woningbouw

Gouda komt met een samenhangend programma versnelling woningbouw uitgaande van de woonvisie. Hiermee worden alle kansen voor ontwikkeling en transformatie bezien.

Regionale strategie en afspraken woningbouw

Gouda draagt bij aan een regionale verstedelijkingsvisie en legt nieuwe afspraken over de regionale woningbouwprogrammering vast in de RAW, met daarbij het regionaal afsprakenkader woningbouw.

Draagvlak verstedelijkingsopgave

Gouda betrekt andere overheden actief bij de woningbouwkansen zoals verkend in de verstedelijkingsagenda.

Continueren wonen boven winkels

Door middel van advisering en subsidie wordt een actieve bijdrage geleverd aan het omzetten van ruimtes boven winkels in woningen.

Samenwerking met de woningcorporaties voor sociale woningbouw

Met de woningcorporaties verkent Gouda concrete kansen om sociale woningbouw te realiseren.

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Verkeersveiligheid verhogen

Gouda gaat vanaf 2019 enkele specifieke knelpunten aanpakken, zoals de kruising Goudkade-Koningin Wilhelminaweg en het Kleiwegplein. Gouda verbetert een aantal oversteekplaatsen voor langzaam verkeer en zorgt voor positieve gedragsbeïnvloeding met bijvoorbeeld snelheidsdisplays. Gouda gaat in 2019 drie schoolomgevingen en –routes verkeersveiliger maken.

Bereikbaarheid verbeteren en leefbaarheid verhogen

Gouda onderzoekt in 2019 welke maatregelen nodig zijn om het wensbeeld van de wegenstructuur uit het Mobiliteitsplan te realiseren. Resultaat: een voorkeursvariant voor de verkeerscirculatie inclusief verkeersmaatregelen. De resultaten van de voorkeursvariant van de verkeerscirculatie werkt Gouda in de komende jaren uit tot concrete maatregelen per kruispunt en wegvakken. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de doorstroming op enkele routes waarop het verkeer zoveel mogelijk gebundeld moet worden, zoals op de route Goverwellesingel-Burgemeester van Reenensingel. Naast de fysieke aanpassingen van kruispunten zet Gouda ook verkeersmanagement en innovatieve systemen in (Smart Mobility).

Vooruitlopend op een definitieve herinrichting gaat Gouda samen met bewoners korte termijn maatregelen voorstellen om langs de Fluwelensingel/Blekerssingel en de Ridder van Catsweg de leefbaarheid te vergroten.

In 2019 gaat Gouda onderzoeken of een station bij Westergouwe haalbaar is. Het gaat om een betere bereikbaarheid van zowel Westergouwe als mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

Fietsgebruik stimuleren

Gouda werkt in 2019 de snelfietsroute Rotterdam – Gouda verder uit samen met de provincie. Gouda onderzoekt ook de mogelijkheden voor fietslaadpalen bij openbare voorzieningen. Daarnaast wordt ingezet op handhaving van verkeerd gestalde fietsen buiten de stallingen rondom het station. Voor de binnenstad voor onderzocht of er mogelijkheden zijn voor betere stallingsmogelijkheden.

Gouda doet onderzoek naar ontbrekende fietsverbindingen (met Westergouwe). Bovendien gaat Gouda meer fietsparkeervoorzieningen aanbieden en verkeerslichten gunstiger afstellen voor de fiets.

Parkeren slimmer regelen
Gouda gaat vanaf 2019 onderzoek doen naar mogelijkheden om het parkeren beter te regelen. Daarbij gaat het om het actualiseren van parkeernormen, prijzen en betaaltijden van parkeren. Gestart wordt met het instellen van vrij parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Als laatste stap in het digitaliseren van parkeerproducten zullen de betaalautomaten op straat worden omgezet naar kentekenparkeren. Om de parkeerproblematiek in de randen van de betaald parkeergebieden aan te pakken zal onderzocht worden of de huidige gereguleerde gebieden kunnen worden uitgebreid.

Reductie van emissies

Met name het bevorderen van fietsgebruik en elektrische voertuigen moet hier aan bijdragen, maar ook een slimmere regeling van verkeerslichten kan veel effect sorteren. Gouda gaat in 2019 actief campagne voeren voor het gebruik van deelauto’s.

Duurzaam beheer openbare ruimte

Integrale werkwijze

In 2019 is er een nieuwe integrale werkwijze voor het realiseren van een duurzame openbare ruimte. Concreet krijgt dit onder andere gestalte in een geactualiseerd Kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR). De KOR bestaat o.a. uit het Stedelijk Kader en de Leidraad inrichting openbare ruimte. Ook omvat de werkwijze meer samenhang met Duurzaam Inkoop, het geactualiseerde GRP en de uitwerking van de nota groener Gouda.

Terugname taken dagelijks beheer (Cyclus)

Implementeren nieuwe taken en het realiseren van een bezuiniging op de uitvoeringstaken en het verstevigen van de regie op de uitvoeringstaken.

Opstellen beheerplannen grootonderhoud en vervangingsonderhoud

In 2019 wordt een doorkijk gemaakt van de onderhoudsbehoefte. Op basis hiervan worden de Lange Termijn kosten en financieringsbehoefte in beeld gebracht.

Integrale aanpak door gebiedsontwikkeling

Realisatie Westergouwe

Het projectbureau Westergouwe werkt aan de planvorming voor fase 3 van Westergouwe. De realisatie van de wijk wordt in samenhang gezien met het bereikbaarheidsvraagstuk voor de westkant van Gouda.

Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone

De kansen voor transformatie van percelen en leegstaande panden in de Spoorzone worden in samenhang aangepakt.

Zuidelijk stationsgebied

Gouda zet de vernieuwingsplannen, inclusief het oplossen van de fietsenproblematiek, door. De voorbereidende werkzaamheden starten in 2019 en realisatie vindt plaats in 2021.

Bestemmingsplan GoudAsfalt

Gouda faciliteert de ontwikkeling van het GoudAsfalt terrein met opstellen van een bestemmingsplan.

Ontwikkelingen mogelijk maken

Omgevingsvisie

Met de samenleving wordt een integrale visie op de fysieke leefomgeving opgesteld. In 2019 vinden hiertoe voorbereidende werkzaamheden plaats.

Digitale toegang tot informatie over de leefomgeving verbeteren

Informatie over de leefomgeving (waaronder verouderdere bestemmingsplannen) wordt de komende jaren gedigitaliseerd en voorbereid op de koppeling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Snelle en betere besluitvorming

Regelgeving en processen worden de komende jaren aangepast in lijn met de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Stimuleren multifunctionaliteit en intensief grondgebruik

Met private en publieke partijen onderzoekt Gouda de mogelijkheden voor multifunctionaliteit op één bestemming, alsmede intensiever grondgebruik die past bij de omgeving van de bouwplek.

Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen

Gouda stelt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op ten behoeve van (particuliere) plannen en projecten.

Stedenbouwkundige visies

Gouda stelt stedenbouwkundige visies op, waaronder een integrale visie op de ontwikkeling van de Spoorzone, herijken hoogbouwnota en een visie op historische linten.

Een passend woningaanbod

Nieuwe woonvisie opstellen

Gouda start in 2019 met het opstellen van een nieuwe woonvisie met daarbij onder andere aandacht voor het brede sociaal domein, veiligheid en leefbaarheid.

Monitoren ontwikkelingen en doorstroming op de woningmarkt

Ten behoeve van het woonbeleid monitort Gouda ontwikkelingen en doorstroming op de woningmarkt.

Stimuleren en faciliteren meer middeldure huurwoningen

Gouda is actief met stimulerende en faciliterende maatregelen ter vergroting van het aanbod van middeldure huurwoningen (€ 710 tot € 1.000).

Middeldure huurwoningen vastleggen in bestemmingsplannen

Gouda onderzoekt op welke wijze middels bestemmingsplannen gewaarborgd kan worden dat middeldure huurwoningen op langere termijn in hetzelfde prijssegment beschikbaar blijven.

Huisvestingsverordening

Gouda stelt een nieuwe huisvestingsverordening op.

Experiment woningtoewijzing

Gouda beziet de mogelijkheden voor een experiment bij de woningtoewijzing.

Woonwagenstandplaatsen

De nieuwe landelijke richtlijnen worden geïmplementeerd in het gemeentelijk beleid.

Verkennen kwetsbare buurten

Met woningcorporaties en andere betrokken partijen verkent Gouda welke buurten het meest kwetsbaar zijn en waar een gezamenlijke inzet nodig is. Onderzocht zal worden of marktpartijen hierbij een rol kunnen spelen.