Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT-deel) 

De afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de ODMH ziet namens de aangesloten gemeenten toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zij doet dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Voor 2019 gaat het daarbij bij Gouda onder meer om circa 1000 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 600 toezichtstaken 175 juridische procedures vergunningen en 150 handhavingszaken. In 2019 en verder zal ook de implementatie van de omgevingswet ruime aandacht krijgen binnen de ODMH, waaronder ook advisering richting gemeenten.

Grondbank RZG Zuidplas

Door de beperkte deelname in de Grondbank met 6% heeft Gouda beperkte invloed op de regionale woningbouwopgave. In 2018 wordt onderzocht welk woningbouwprogramma wenselijk is in de Zuidplas en hoe de waarde van de aangekochte gronden minimaal kan worden behouden en zo mogelijk vergroot. Een meer kleinschalige ontwikkeling zal een negatieve invloed hebben op de waardering van de bij de Grondbank zijnde gronden. Een meer grootschalige ontwikkeling zal - als sprake is van een gelijksoortig woonprogramma - mogelijk negatief effect hebben op de ontwikkeling van Westergouwe, alhoewel dit onder de huidige marktomstandigheden niet wordt verwacht.

Cyclus N.V.

Cyclus opereert op het snijvlak van markt en overheid en biedt haar klanten een marktconforme prijs en dienstverlening. Als zodanig levert zij een bijdrage aan schoon en duurzaam leefmilieu.

Coöperatie ParkeerService U.A.

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. ParkeerService ondersteunt bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties etc.