Budgetneutrale wijzigingen

De voorgaande secties van dit hoofdstuk bevatten voorstellen die effect hebben op het (meerjaren)perspectief. Hierna worden de voorstellen voor de zogenaamde budgettair neutrale wijzigingen gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidies die worden ontvangen waar even hoge uitgaven tegenover staan. Of om budgetten die worden overgeheveld naar een ander programma. Ofschoon deze aanpassingen geen effect hebben op het financieel perspectief valt de vaststelling onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

Beheer openbare ruimte Westergouwe naar Gouda

Het projectbureau Westergouwe heeft de verantwoordelijkheid voor beheer openbare ruimte Westergouwe fase 1 overgedragen aan de gemeente. De beheerbudgetten worden verrekend met de hiervoor bestemde stelpost Westergouwe.

Verkiezingsbudgetten

Op de kosten voor het op- en afbouwen van de stembureaus vindt een herschikking plaats van het budget. Het budget was tot 2019 ondergebracht bij de afdeling BOR als onderdeel van de lumpsum infra Cyclus.

RMC sisa

Op basis van de nieuwste beschikkingen worden de budgetten voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) geactualiseerd; dit gebeurt budgetneutraal.

SHV overhead

Een herschikking vindt plaats van de overhead op de schuldhulpverlening; dit gebeurt budgetneutraal.

Omzetten P-budget in exploitatiebudget

Na het pensioen van een medewerker is het klachtenonderhoud uitbesteed. Het salarisbudget wordt omgezet in exploitatiebudget.

INA herschikking

In het kader van realistisch begroten vindt een herschikking plaats op de baten en lasten.