EMU-saldo

Het overzicht van het EMU-saldo is een verplicht onderdeel in de begroting. Samen met de geprognosticeerde balans geeft het inzicht in toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte van de gemeente Gouda.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Volgens begroting 2019

Volgens meerjaren-raming in begroting 2019

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-796

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

-3.011

13.975

-1.157

3.

Mutatie voorzieningen

6.882

7.280

-2.219

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

7.004

-5.555

-610

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

2.093

-1.140

-452