Effecten voortgang 2018

Bij het 2e ijkmoment 2018 worden onder andere de financiële afwijkingen in beeld gebracht die voortvloeien uit de eerste acht maanden van 2018. De afwijkingen die betrekking hebben op het jaar 2018 zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2018, die afzonderlijk door de raad wordt vastgesteld. De financiële afwijkingen die betrekking hebben op 2019 en latere jaren komen aan de orde in deze programmabegroting. Zie hiervoor de volgende tabel.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Reorganisatie ION

0

0

30

30

Maatschappelijke begeleiding statushouders

-187

0

0

0

Herziening doorbelasting Gouwepark

0

0

-99

-99

MIVOP/INA exploitatiebudget

-709

-529

-354

-183

Nieuwe Sociale Dienst

-160

-160

0

0

Precario-opbrengsten (kabels en leidingen) v.a. 2022

0

0

0

154

Stelpost meerjarenbegroting 2019-2022

0

0

0

500

Uitwerking loon- en prijscompensatie

67

66

66

66

Uitwerking Vrijval nader te bepalen loon en prijsontwikkeling 2019

283

0

0

0

VRHM

-80

-80

-116

-116

Actualisatie CIP/financieringsfunctie

787

35

-6

-86

Reserve SD

0

0

-35

0

Budgetten PIT

0

-82

0

0

Totaal effecten voortgang 2018

2

-750

-514

266

Toelichting op de tabel

Reorganisatie ION

Conform de vastgestelde financiële kaders voor de begroting 2019 wordt de te verwachten onderbesteding op het re-integratiebudget in 2018 overgeheveld naar 2019 en 2020 ter vernieuwing van de Sociale Dienst.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

In de eerste maanden van 2018 zijn de uitgaven voor de inzet voor maatschappelijke begeleiding van statushouders achtergebleven. Met de ambitie van het college op het dossier integratie is vanaf het 4e kwartaal wel een inzet van deze middelen voor deze doelgroep voorzien. In 2019 wordt dit voortgezet vooruitlopend op het plan van aanpak op basis van de plannen van Koolmees waarin gemeenten vanaf 2020 meer verantwoordelijkheid en financiële middelen krijgen voor inburgering van de statushouders.

Herziening doorbelasting Gouwepark

Naar verwachting wordt de ontwikkeling van het bedrijventerrein Gouwe Park in 2020 afgerond. De inzet en bijbehorende inkomsten van gemeentelijk personeel komen hiermee vanaf 2021 te vervallen.

MIVOP/INA exploitatiebudget

Software as a service, vaak afgekort als SaaS, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder. De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik.

Binnen de gemeente Gouda vindt steeds meer een verschuiving plaats van de traditionele aanschaf naar SaaS toepassingen. SaaS toepassingen mogen op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) niet worden geactiveerd. Dat betekent dat de huidige MIVOP kredieten hiervoor niet meer kunnen worden gebruikt. Door middel van deze technische wijziging worden de bij de MIVOP kredieten horende kapitaallasten omgezet naar exploitatiebudget. Dit leidt voor de periode 2019 tot en met 2022 tot een nadeel omdat de vrijvallende kapitaallasten pas na verloop van tijd het oorspronkelijke niveau van € 800.000 bereiken. Deze technische wijziging heeft geen gevolgen voor het schuldenplafond.

Nieuwe Sociale Dienst

Conform de vastgestelde financiële kaders voor de begroting 2019 wordt de te verwachten onderbesteding op het re-integratiebudget in 2018 overgeheveld naar 2019 en 2020 ter vernieuwing van de Sociale Dienst.

Precario-opbrengsten (kabels en leidingen) v.a. 2022

De wegvallende precario-opbrengsten op ondergrondse kabels en leidingen met ingang van 2022 is in deze begroting verwerkt. Het bedrag valt € 154.000 lager uit dan het eerder gecommuniceerde richtbedrag van € 2.200.000.

Stelpost meerjarenbegroting 2019-2022

Het college heeft besloten tot een taakstelling van € 500.000 voor 2022 om ook voor die jaarschijf een (ruim) sluitende begroting te realiseren.

Uitwerking loon- en prijscompensatie

Bij de toekenning van de loon- en prijscompensatie voor 2019 is rekening gehouden met de doorbelastingen aan projecten, investeringen en derden. Dit leidt tot een voordeel van ongeveer € 67.000 voor het perspectief.

Uitwerking vrijval nader te bepalen loon- en prijsontwikkeling 2019

Bij de uitwerking van de meicirculaire 2018 is een bedrag geoormerkt voor loon- en prijsstijging 2019, dat bij nader inzien niet ingezet hoeft te worden. Dit leidt tot een eenmalige vrijval van € 283.000.

VRHM

In de meerjarenbegroting 2019 van de Veiligheidsregio zijn onvermijdbare kosten verwerkt; dit leidt tot een stijging van de bijdrage. Daarnaast moet Gouda een hogere bijdrage betalen in verband met een herberekening van het functioneel leeftijdsontslag (FLO).

Actualisatie CIP/financieringsfunctie

Als gevolg van de actualisatie van het CIP en dan vooral als gevolg van het doorschuiven van enkele kredieten ontstaat een financieel voordeel in 2019 gevolgd door financiële nadelen in de jaren erna. Het voordeel wordt gedempt door de hiermee samenhangende financieringsbehoefte. Het saldo is verwerkt in deze begroting.

Reserve sociaal domein

Bij de uitwerking van de Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 bleek dat de reserve Sociaal domein in 2019 negatief te worden. Dit is niet toegestaan. Daarom moet in dat jaar € 35.000 in die reserve worden gestort.

Budgetten Preventie en Interventie Team (PIT)

Betreft het spreiden van de budgetten voor 2018 en 2019 over schooljaren 2018/2019 en 2019/2020.