Maartcirculaire en meicirculaire 2018

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de effecten van de maart- en ook de meicirculaire 2018 op hoofdlijnen beschreven. De volgende tabel is afkomstig uit die nota.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Bruto-effect meicirculaire (positief)

5.965

7.678

9.447

11.275

af:

Loon- en prijsindexering

-946

-955

-990

-1.110

Taakmutaties/oormerken

-3.223

-3.213

-2.828

-3.421

Netto-effect meicirculaire (positief t.o.v. 2e ijkmoment 2017)

1.795

3.511

5.629

6.743

Af: netto-effect maartcirculaire

800

3.200

5.800

7.500

Effect meicirculaire (t.o.v. maartcirculaire 2018)

995

311

-171

-757

De effecten van beide circulaires zijn verwerkt in deze programmabegroting.

De specificatie van de taakmutaties/oormerken staat in het volgende overzicht. Negatieve bedragen betekenen een negatief effect op het perspectief.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Taakmutaties / oormerken:

2018 mei integratie IU SD en ontwikkeling achterblijvende IU SD

-2.746

-2.728

-2.388

-2.981

2018 mei taakmutatie: Armoedebestrijding kinderen

-13

-13

-13

-13

2018 mei taakmutatie: Impuls brede scholen combinatiefuncties

2

2

2

2

2018 mei taakmutatie: Maatschappelijke opvang

-10

0

0

0

2018 mei taakmutatie: Schulden en armoede

-98

-98

0

0

2018 mei taakmutatie: Vrouwenopvang

-358

-376

-429

-429

Totaal

-3.223

-3.213

-2.828

-3.421