Geprognosticeerde balans

De (verplichte) geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.

Activa

bedragen * € 1.000

01-01-2019

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

345.099

359.074

357.918

353.677

349.481

Immateriele vaste activa

14.662

14.210

13.758

13.307

12.856

Financiele vaste activa

4.299

4.289

4.279

4.271

4.271

TOTAAL VASTE ACTIVA

364.061

377.573

375.955

371.255

366.608

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden/ bouwgrond in expl.

21.353

15.798

15.189

11.360

5.582

Voorzieningen grondexploitaties

-5.000

-2.500

0

0

0

Totaal voorraden

16.353

13.298

15.189

11.360

5.582

Uitzettingen

18.516

18.516

18.516

18.516

18.516

Liquide middelen

45

171

45

2

2.026

Overlopende activa

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

46.915

43.985

45.750

41.878

38.124

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

410.975

421.558

421.705

413.133

404.732

Passiva

bedragen * € 1.000

01-01-2019

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

VASTE PASSIVA

Algemene reserve

36.434

38.382

39.472

41.161

43.636

Bestemmingsreserves

16.144

15.614

16.921

18.630

20.589

Totaal eigen vermogen

52.579

53.996

56.393

59.790

64.225

Voorzieningen

31.714

38.994

36.776

36.899

38.440

Opgenomen langlopende geldleningen

262.543

288.360

289.129

278.000

262.271

Totaal vreemd vermogen

294.258

327.354

325.905

314.900

300.711

TOTAAL VASTE PASSIVA

346.836

381.350

382.298

374.690

364.936

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden:

Opgenomen kasgeldleningen

18.009

4.079

3.277

4.813

6.166

Overige kortlopende schulden

21.130

21.130

21.130

21.130

21.130

Totaal kortlopende schulden

39.139

25.209

24.407

25.943

27.296

Totaal overlopende passiva

25.000

15.000

15.000

12.500

12.500

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

64.139

40.209

39.407

38.443

39.796

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

410.975

421.558

421.705

413.133

404.732