Coalitieakkoord

Coalitieakkoord intensiveringen

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Het volgende overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Coalitieakkoord

Evenementen

-50

-50

-50

-50

Extra ambtelijke capaciteit energietransitie

-160

-240

-240

-240

Extra middelen stadsmarketing (structureel)

-150

-285

-285

-285

Fonds energietransitie o.a. vergunde nieuwbouw, pilot

-300

-300

-300

-300

Funderingsherstel

-140

-140

-140

-140

IHP (kapitaallasten)

0

-78

-232

-522

Kenniscentrum bodemdaling

0

0

0

0

Kinderbibliotheek

-130

-130

-130

-170

Kinderboerderij

-35

-35

-35

-35

Klimaatmaatregelen (dekking binnen GRP)

0

0

0

0

Leefbaarheid (impulsbudget), incl. Buurt Bestuurt

-70

-130

-130

-130

Omgevingswet o.a. omgevingsvisie

-300

-500

-100

-50

Ondermijning

0

-100

-100

-100

Ondersteuning stadsmarinier

-80

-80

-80

-80

Radicalisering (aflopende middelen Rijk)

0

-100

-100

-100

Regionale samenwerking

0

0

0

0

Revolverend fonds herstel gevels

0

0

0

0

Spaaroptie

750

0

0

0

Sport (meerjarig ontwikkel- en onderhoudsplan)

-300

-400

-600

-700

Stedelijk beheer: verbetering kwaliteit bestaand groen

0

0

-500

-1.000

Uitbreiding met nieuw groen en water

-200

-400

-700

-700

Uitvoering Triple Helix agenda (samenwerking)

-80

-80

-80

-80

Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie

-660

-1.410

-1.660

-1.910

Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie deel WoBoWi

-90

-90

-90

-90

Woninginbraken

0

-200

-150

-100

Totaal

-1.995

-4.748

-5.702

-6.782

Toelichting op de tabel

Nieuwe reserve Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie

In het Coalitieakkoord Nieuwe Energie’ 2018-2022 wordt ingezet op de versnelling van de woningbouw en de transformatie van zakelijke panden en gebieden naar woningen. In totaal wordt daarvoor in de komende 4 jaar € 5.640.000 beschikbaar gesteld en gestort in een nieuw in te stellen reserve (raadsbesluit). Via de jaarlijkse planning en control cyclus wordt de raad geïnformeerd over de jaarlijkse onttrekkingen.

Coalitieakkoord intensiveringen ten laste van de algemene reserve

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Navolgend overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten worden gedekt ten laste van de algemene reserve.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Coalitieakkoord (t.l.v. algemene reserve)

Bijdrage feest 750 jaar stadsrechten

0

0

-750

0

Kwaliteit jongerenwerk

-30

0

0

0

Onderzoeksmiddelen wijkontwikkeling

0

-50

-50

0

Speelplekken

0

-50

-50

0

Sportimpuls

0

-125

0

0

Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten

0

-150

-150

0

Wijkteams

-20

-20

0

0

Onttrekking aan algemene reserve

50

395

1.000

0

Totaal

0

0

0

0

Coalitieakkoord bezuinigingen

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn extra inkomsten, vrijvallende middelen en overige mutaties met betrekking tot 2019-2022 uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Navolgend overzicht bevat de bezuinigingen waarvan de baten ten gunste van de exploitatie komen.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Coalitieakkoord (bezuinigingen)

Aframen reserve NGE

1.000

0

0

0

BUIG

1.100

1.100

1.100

1.100

Energie openbare verlichting

50

50

50

50

Extra dividend Cyclus

0

0

0

0

Groenalliantie

20

20

20

20

Inkomsten reclame-uitingen openbare ruimte

50

100

100

100

Ontwikkeling driehoek RZG

40

40

40

40

Organisatiebudget

150

150

150

150

Parkeertarieven Garage

50

50

50

50

Reserve SD

0

900

400

0

Taakterugname Cyclus

250

500

500

500

Totaal

2.710

2.910

2.410

2.010