College- en raadsbesluiten

In de loop van het jaar nemen het college en de gemeenteraad op grond van hun bevoegdheden besluiten waar financiële consequenties aan zitten. Deze worden dan verwerkt in het eerstvolgende ijkmoment van de PenC-cyclus. De besluiten uit 2018 met financiële gevolgen voor 2019 en verder staan in de onderstaande tabel.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

A20 - bijdrage versnelling verbreding t.l.v. reserve cofinanciering regionale samenwerking

0

0

0

0

Afbouw toerekening kosten baggeren aan GRP

0

-144

-288

-431

Afbouw toerekening kosten straatreiniging aan GRP

0

-92

-185

-280

Openen grondexploitatie Westergouwe fase 3

206

206

206

206

Verbouw zolder Kesper College

-22

-22

-21

-21

Verkoop terrein Goudkade Refractories

-215

-215

-215

-215

Totaal

-31

-266

-503

-741

Toelichting op de tabel

A20 - bijdrage versnelling verbreding t.l.v. reserve cofinanciering regionale samenwerking

De bijdrage van € 50.000 voor de versnelling van de aanleg van de verbreding van de A20 wordt gedekt uit de reserve cofinanciering regionale projecten.

Afbouw toerekening kosten baggeren aan GRP

De raad heeft op 14 december 2017 (besluitvorming GRP 2014-2018) besloten tot een gefaseerde afbouw van de toerekening van baggerkosten aan het product Riolering. Met dit bedrag wordt de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte verhoogd ter dekking van de kosten van baggeren.

Afbouw toerekening kosten straatreiniging aan GRP

De raad heeft op 14 december 2017 (besluitvorming GRP 2014-2018) besloten tot een gefaseerde afbouw van de toerekening van de kosten van straatreiniging aan het product Riolering. Met dit bedrag wordt het exploitatiebudget Straatreiniging verhoogd ter dekking van dit deel van de kosten van straatreiniging.

Openen grondexploitatie Westergouwe fase 3

Op 26 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het in exploitatie nemen van het deelgebied
Westergouwe III en is de grondexploitatie van deze derde fase vastgesteld. De financiële consequenties (onder andere het vrijvallen van de bij de jaarrekening 2017 gevormde reserve van € 2,9 miljoen en het verwerken van de inbrengwaarde) zijn meerjarig verwerkt.

Verbouw zolder Kesper College

De kapitaallasten die voortvloeien uit het krediet voor de aanpassing van de zolderverdieping van het Kesper College zijn administratief verwerkt in deze begroting.

Verkoop terrein Goudkade Refractories

Een deel van de voormalige Cycluslocatie aan de Goudkade is in 2018 verkocht. De meerjarige effecten van de vrijvallende exploitatiebaten en -lasten zijn administratief verwerkt in deze begroting.